Shmuel Aleph 8
1 Samuel 8 WLC
1ויהי כאשר זקן שמואל וישם את־בניו שפטים לישראל׃ 2ויהי שם־בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע׃ 3ולא־הלכו בניו [בדרכו כ] (בדרכיו ק) ויטו אחרי הבצע ויקחו־שחד ויטו משפט׃ פ

4ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל־שמואל הרמתה׃ 5ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה־לנו מלך לשפטנו ככל־הגוים׃ 6וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה־לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל־יהוה׃ פ 7ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקול העם לכל אשר־יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי־אתי מאסו ממלך עליהם׃ 8ככל־המעשים אשר־עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד־היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם־לך׃ 9ועתה שמע בקולם אך כי־העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם׃ ס

10ויאמר שמואל את כל־דברי יהוה אל־העם השאלים מאתו מלך׃ ס 11ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את־בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו׃ 12ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי־מלחמתו וכלי רכבו׃ 13ואת־בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃ 14ואתש־דותיכם ואת־כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃ 15וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃ 16ואת־עבדיכם ואת־שפחותיכם ואת־בחוריכם הטובים ואת־חמוריכם יקח ועשה למלאכתו׃ 17צאנכם יעשר ואתם תהיו־לו לעבדים׃ 18וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא־יענה יהוה אתכם ביום ההוא׃

19וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם־מלך יהיה עלינו׃ 20והיינו גם־אנחנו ככל־הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את־מלחמתנו׃ 21וישמע שמואל את כל־דברי העם וידברם באזני יהוה׃ פ 22ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל־אנשי ישראל לכו איש לעירו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Samuel 7
Top of Page
Top of Page