KATA IOANNEN 15
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1egō eimi ē ampelos ē alēthinē kai o patēr mou o geōrgos estin 2pan klēma en emoi mē pheron karpon airei auto kai pan to karpon pheron kathairei auto ina karpon pleiona pherē 3ēdē umeis katharoi este dia ton logon on lelalēka umin 4meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē menē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi menēte 5egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden 6ean mē tis menē en emoi eblēthē exō ōs to klēma kai exēranthē kai sunagousin auta kai eis to pur ballousin kai kaietai 7ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsasthe kai genēsetai umin 8en toutō edoxasthē o patēr mou ina karpon polun pherēte kai genēsthe emoi mathētai 9kathōs ēgapēsen me o patēr kagō umas ēgapēsa meinate en tē agapē tē emē 10ean tas entolas mou tērēsēte meneite en tē agapē mou kathōs egō tou patros tas entolas tetērēka kai menō autou en tē agapē 11tauta lelalēka umin ina ē chara ē emē en umin ē kai ē chara umōn plērōthē

12autē estin ē entolē ē emē ina agapate allēlous kathōs ēgapēsa umas

13meizona tautēs agapēn oudeis echei ina tis tēn psuchēn autou thē uper tōn philōn autou 14umeis philoi mou este ean poiēte o egō entellomai umin 15ouketi legō umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirēka philous oti panta a ēkousa para tou patros mou egnōrisa umin 16ouch umeis me exelexasthe all egō exelexamēn umas kai ethēka umas ina umeis upagēte kai karpon pherēte kai o karpos umōn menē ina o ti an aitēsēte ton patera en tō onomati mou dō umin 17tauta entellomai umin ina agapate allēlous

18ei o kosmos umas misei ginōskete oti eme prōton umōn memisēken 19ei ek tou kosmou ēte o kosmos an to idion ephilei oti de ek tou kosmou ouk este all egō exelexamēn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos 20mnēmoneuete tou logou ou egō eipon umin ouk estin doulos meizōn tou kuriou autou ei eme ediōxan kai umas diōxousin ei ton logon mou etērēsan kai ton umeteron tērēsousin 21alla tauta panta poiēsousin eis umas dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pempsanta me 22ei mē ēlthon kai elalēsa autois amartian ouk eichosan nun de prophasin ouk echousin peri tēs amartias autōn 23o eme misōn kai ton patera mou misei 24ei ta erga mē epoiēsa en autois a oudeis allos epoiēsen amartian ouk eichosan nun de kai eōrakasin kai memisēkasin kai eme kai ton patera mou 25all ina plērōthē o logos o en tō nomō autōn gegrammenos oti emisēsan me dōrean

26otan elthē o paraklētos on egō pempsō umin para tou patros to pneuma tēs alētheias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturēsei peri emou 27kai umeis de martureite oti ap archēs met emou este

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 14
Top of Page
Top of Page