PRAXEIS 18
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1meta tauta chōristheis ek tōn athēnōn ēlthen eis korinthon 2kai eurōn tina ioudaion onomati akulan pontikon tō genei prosphatōs elēluthota apo tēs italias kai priskillan gunaika autou dia to diatetachenai klaudion chōrizesthai pantas tous ioudaious apo tēs rōmēs prosēlthen autois 3kai dia to omotechnon einai emenen par autois kai ērgazonto ēsan gar skēnopoioi tē technē 4dielegeto de en tē sunagōgē kata pan sabbaton epeithen te ioudaious kai ellēnas

5ōs de katēlthon apo tēs makedonias o te silas kai o timotheos suneicheto tō logō o paulos diamarturomenos tois ioudaiois einai ton christon iēsoun 6antitassomenōn de autōn kai blasphēmountōn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umōn epi tēn kephalēn umōn katharos egō apo tou nun eis ta ethnē poreusomai 7kai metabas ekeithen ēlthen eis oikian tinos onomati titiou ioustou sebomenou ton theon ou ē oikia ēn sunomorousa tē sunagōgē 8krispos de o archisunagōgos episteusen tō kuriō sun olō tō oikō autou kai polloi tōn korinthiōn akouontes episteuon kai ebaptizonto 9eipen de o kurios en nukti di oramatos tō paulō mē phobou alla lalei kai mē siōpēsēs 10dioti egō eimi meta sou kai oudeis epithēsetai soi tou kakōsai se dioti laos estin moi polus en tē polei tautē 11ekathisen de eniauton kai mēnas ex didaskōn en autois ton logon tou theou

12galliōnos de anthupatou ontos tēs achaias katepestēsan oi ioudaioi omothumadon tō paulō kai ēgagon auton epi to bēma 13legontes oti para ton nomon anapeithei outos tous anthrōpous sebesthai ton theon 14mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliōn pros tous ioudaious ei men ēn adikēma ti ē radiourgēma ponēron ō ioudaioi kata logon an aneschomēn umōn 15ei de zētēmata estin peri logou kai onomatōn kai nomou tou kath umas opsesthe autoi kritēs egō toutōn ou boulomai einai 16kai apēlasen autous apo tou bēmatos 17epilabomenoi de pantes sōsthenēn ton archisunagōgon etupton emprosthen tou bēmatos kai ouden toutōn tō galliōni emelen

18o de paulos eti prosmeinas ēmeras ikanas tois adelphois apotaxamenos exeplei eis tēn surian kai sun autō priskilla kai akulas keiramenos en kenchreais tēn kephalēn eichen gar euchēn 19katēntēsan de eis epheson kakeinous katelipen autou autos de eiselthōn eis tēn sunagōgēn dielexato tois ioudaiois 20erōtōntōn de autōn epi pleiona chronon meinai ouk epeneusen 21alla apotaxamenos kai eipōn palin anakampsō pros umas tou theou thelontos anēchthē apo tēs ephesou

22kai katelthōn eis kaisareian anabas kai aspasamenos tēn ekklēsian katebē eis antiocheian

23kai poiēsas chronon tina exēlthen dierchomenos kathexēs tēn galatikēn chōran kai phrugian stērizōn pantas tous mathētas

24ioudaios de tis apollōs onomati alexandreus tō genei anēr logios katēntēsen eis epheson dunatos ōn en tais graphais 25outos ēn katēchēmenos tēn odon tou kuriou kai zeōn tō pneumati elalei kai edidasken akribōs ta peri tou iēsou epistamenos monon to baptisma iōannou 26outos te ērxato parrēsiazesthai en tē sunagōgē akousantes de autou priskilla kai akulas proselabonto auton kai akribesteron autō exethento tēn odon tou theou 27boulomenou de autou dielthein eis tēn achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathētais apodexasthai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tēs charitos 28eutonōs gar tois ioudaiois diakatēlencheto dēmosia epideiknus dia tōn graphōn einai ton christon iēsoun

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 17
Top of Page
Top of Page