PROS KORINTHIOUS A΄ 10
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ou thelō gar umas agnoein adelphoi oti oi pateres ēmōn pantes upo tēn nephelēn ēsan kai pantes dia tēs thalassēs diēlthon 2kai pantes eis ton mōusēn ebaptisanto en tē nephelē kai en tē thalassē 3kai pantes [to auto] pneumatikon brōma ephagon 4kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikēs akolouthousēs petras ē petra de ēn o christos 5all ouk en tois pleiosin autōn eudokēsen o theos katestrōthēsan gar en tē erēmō

6tauta de tupoi ēmōn egenēthēsan eis to mē einai ēmas epithumētas kakōn kathōs kakeinoi epethumēsan 7mēde eidōlolatrai ginesthe kathōs tines autōn ōsper gegraptai ekathisen o laos phagein kai pein kai anestēsan paizein 8mēde porneuōmen kathōs tines autōn eporneusan kai epesan mia ēmera eikosi treis chiliades 9mēde ekpeirazōmen ton kurion kathōs tines autōn epeirasan kai upo tōn opheōn apōllunto 10mēde gonguzete kathaper tines autōn egongusan kai apōlonto upo tou olothreutou 11tauta de tupikōs sunebainen ekeinois egraphē de pros nouthesian ēmōn eis ous ta telē tōn aiōnōn katēntēken 12ōste o dokōn estanai blepetō mē pesē 13peirasmos umas ouk eilēphen ei mē anthrōpinos pistos de o theos os ouk easei umas peirasthēnai uper o dunasthe alla poiēsei sun tō peirasmō kai tēn ekbasin tou dunasthai upenenkein

14dioper agapētoi mou pheugete apo tēs eidōlolatrias 15ōs phronimois legō krinate umeis o phēmi 16to potērion tēs eulogias o eulogoumen ouchi koinōnia estin tou aimatos tou christou ton arton on klōmen ouchi koinōnia tou sōmatos tou christou estin 17oti eis artos en sōma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metechomen 18blepete ton israēl kata sarka ouch oi esthiontes tas thusias koinōnoi tou thusiastēriou eisin 19ti oun phēmi oti eidōlothuton ti estin ē oti eidōlon ti estin 20all oti a thuousin [ta ethnē] daimoniois kai ou theō thuousin ou thelō de umas koinōnous tōn daimoniōn ginesthai 21ou dunasthe potērion kuriou pinein kai potērion daimoniōn ou dunasthe trapezēs kuriou metechein kai trapezēs daimoniōn 22ē parazēloumen ton kurion mē ischuroteroi autou esmen

23panta exestin all ou panta sumpherei panta exestin all ou panta oikodomei 24mēdeis to eautou zēteitō alla to tou eterou 25pan to en makellō pōloumenon esthiete mēden anakrinontes dia tēn suneidēsin 26tou kuriou gar ē gē kai to plērōma autēs 27ei tis kalei umas tōn apistōn kai thelete poreuesthai pan to paratithemenon umin esthiete mēden anakrinontes dia tēn suneidēsin 28ean de tis umin eipē touto ierothuton estin mē esthiete di ekeinon ton mēnusanta kai tēn suneidēsin 29suneidēsin de legō ouchi tēn eautou alla tēn tou eterou ina ti gar ē eleutheria mou krinetai upo allēs suneidēseōs 30ei egō chariti metechō ti blasphēmoumai uper ou egō eucharistō

31eite oun esthiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan theou poieite 32aproskopoi kai ioudaiois ginesthe kai ellēsin kai tē ekklēsia tou theou 33kathōs kagō panta pasin areskō mē zētōn to emautou sumphoron alla to tōn pollōn ina sōthōsin

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page