Chaâm-ngoân 2
Vietnamese
1Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con,

2Ðể lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng;

3Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,

4Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,

5Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Ðức Chúa Trời.

6Vì Ðức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.

7Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính,

8Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.

9Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.

10Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.

11Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con,

12Ðể cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà,

13Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm;

14Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác;

15Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầm lạc trong các nẻo mình;

16Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đờn bà lạ nói lời dua nịnh;

17Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Ðức Chúa Trời mình;

18Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác;

19Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống;

20Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, Và gìn giữ các lối của kẻ công bình.

21Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.

22Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Proverbs 1
Top of Page
Top of Page