Ca-thöông 5
Vietnamese
1Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!

2Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà cửa thuộc về người giống khác.

3Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, Mẹ chúng tôi trở nên góa bụa.

4Chúng tôi uống nước phải trả tiền, Phải mua mới có củi.

5Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chận cổ chúng tôi; Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ!

6Chúng tôi giang tay hướng về những người Ê-díp-tô Và A-si-ri, đặng có bánh ăn no nê.

7Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.

8Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, Chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ.

9Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, Vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng.

10Da chúng tôi nóng như lò lửa, Vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi!

11Chúng nó đã làm nhục đờn bà tại Si-ôn, Và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa.

12Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, Chẳng kính trọng mặt các người già cả.

13Kẻ trai tráng đã phải mang cối, Trẻ con vấp ngã dưới gánh củi.

14Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, Bọn trai trẻ không còn chơi đờn hát.

15Lòng chúng tôi hết cả sự vui; Cuộc nhảy múa đổi ra tang chế.

16Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!

17Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối,

18Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, Chồn cáo đi lại trên đó.

19Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia!

20Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy?

21Hỡi Ðức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!

22Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Lamentations 4
Top of Page
Top of Page