2 Peter 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku', Simon Petrus, batua pai' suro-na Yesus Kristus, kupakatu tilou hi ompi' -ompi' to bela-koi to Yahudi to mepangala' -mi hi Yesus Kristus hibalia hante kai'. Yesus Kristus toei, Hi'a-mi Alata'ala pai' Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta. Napajadi' -koi mepangala' hibalia hante kai' apa' pobabehi-na monoa'. 2Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi kawoo-woria' gane' -na pai' kalompea' tuwu', apa' ni'inca-imi Alata'ala pai' Yesus Pue' -ta. 3Bohe mpu'u katuwu' -na Alata'ala, pai' lompe' lia nono-na. Ngkai kabohe tuwu' -na pai' kalompe' nono-na toe, nakio' -tamo jadi' ana' -na, duu' -na ta'inca mpu'u-imi. Pai' napake' baraka' -na to bohe lia, nawai' -ta butu nyala to taparaluu hi rala katuwu' -ta pai' petuku' -ta hi Hi'a. 4Ngkai kabohe tuwu' -na pai' kalompe' nono-na toe, nawai' -tamo rasi' -rasi' to uma mowo kalompe' -na pai' to bohe lia to najanci-mitaka. Patuju-na mpowai' -koi rasi' toe, bona ma'ala-koi mpo'uhi kehi Alata'ala, pai' neo' -pi mpotuku' kahinaa to dada'a. Kahinaa to dada'a toe mpokero katuwu' -ra tauna to uma mpo'incai Alata'ala. 5Jadi', apa' lawi' wae-mi petulungi-na hi koi' -e ompi', huduwukui mpu'u-koi mpodonihii pepangala' -ni hante kehi to lompe'. Pai' kehi-ni to lompe' toe nidonihii wo'o hante kanotoa nono. 6Oti toe, donihii ncuu petuku' -ni hi Alata'ala duu' -na nipakule' mpokuasai konoa woto-ni, ntaha hi rala kasusaa', mengkoru hi Alata'ala, 7pai' mpoka'ahi' ompi' hampepangalaa' -ni. Pai' ahi' hi ompi' hampepangalaa' -ni toe nidonihii tena mpoka'ahi' hawe'ea tauna. 8Ane hewa toe-damo kehi-ni pai' ane nidonihii ncuu, mokalaua mpu'u-koi mpo'inca Pue' -ta Yesus Kristus, pai' moroho petuku' -ni hi Hi'a. 9Aga tauna to uma hewa toe kehi-ra, hewa to wero-ra. Apa' ane tauna to wero uma monoto pehilo-na, wae wo'o tauna to hewa toe rede' pekiri-ra, apa' uma rakiwoi karabohoi' -rami ngkai jeko' -ra to timpaliu-mi. 10Toe-mi ompi', apa' lawi' napelihi-mokoi Alata'ala pai' nakio' -koi jadi' topetuku' -nae, nihuduwukui mpu'u-e' mpotuku' Alata'ala, bona monoa' ni'inca kanapelihi-ni pai' kanakio' -ni. Apa' ane nidonihii pepangala' -ni hante kehi hewa to ku'uli' -e we'i, bate uma-wakoi mpai' monawu', 11pai' hi eo mpeno-na Alata'ala mpobea-kokoi wobo' suruga, nadoa-koi mesua' hi rala Kamagaua' -na Pue' -ta Yesus Kristus, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta. Kamagaua' -na toe uma ria kahudua-na.

12Toe-mi ompi', nau' ni'inca moto-mi hawe'ea toe lau, pai' nau' moroho-mi petuku' -ni hi tudui' to makono, aga uma palaia-na kupopokiwoii oa' -koi. 13 14Apa' ku'inca neo' rata-mi ioa' -ku, hewa to na'uli' -ka Pue' -ta Yesus Kristus. Jadi', ane da tuwu' -tuwu' -a-pidi, masipato' ku'uli' oa' lolita-ku mpo'apui nono-ni pai' mpopokiwoii-koi hawe'ea toe lau. 15Toe pai' kuhuduwukui wo'o bona ane mate-apa mpai', ma'ala oa' -koi mpokiwoi hawe'ea toe lau.

16Kitudui' -kokoi kabohe baraka' -na Pue' -ta Yesus Kristus pai' karata-na nculii' mpai' hi dunia'. To kitudui' -kokoi toe, bela jarita to ratamangko-wadi. Ki'inca toe, apa' mata-kai moto-mi mposabii' kabohe tuwu' -na. 17Apa' hangkani, ria-kai doo-na Yesus hi lolo bulu', pai' kihilo-i mehini ngkai kabohe tuwu' -na pai' pebila' to narata ngkai Alata'ala Tuama-na. Ki'epe libu' ngkai Alata'ala to mobaraka' to mpo'uli': "Hi'a toi-mi Ana' -ku to kupe'ahi', Hi'a to mpakagoe' nono-ku." 18Kai' moto-mi to mpo'epe lolita to ngkai suruga tohe'e, bula-kai ria dohe-na hi lolo bulu' to moroli'.

19Jadi', ngkai to kihilo toe, kamoroo-rohoa lau-mi pepangala' -kai hi lolita nabi-nabi to owi. Uma mowo kalompe' -na ane nipoinono lolita nabi toe, ompi', apa' lolita-ra toe hewa lampu to mehini hi rala kabengia-na. Penonoi lolita nabi toe, duu' -na Pue' Yesus rata nculii' hi rala dunia' toi, pai' ni'inca-i hante kanoto-noto-na. Karata-na nculii' Yesus toe hewa pengiri' -na eo ba hewa pehupa' -na betue' pompoka-eo. 20Aga to meliu lia ngkai hawe'ea, kana nikiwoi tohe'i: napa to ra'uki' nabi toe, uma ma'ala tabatuai ntuku' konoa-ta moto. 21Apa' nabi-nabi to owi mpoparata lolita toe uma ntuku' konoa manusia'. Hante pepakeni Inoha' Tomoroli' -hana nabi toera mpohowa' lolita to ngkai Alata'ala.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Peter 5
Top of Page
Top of Page