2 Peter 1:19
New International Version
We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

New Living Translation
Because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place--until the Day dawns, and Christ the Morning Star shines in your hearts.

English Standard Version
And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts,

Berean Study Bible
We also have the word of the prophets as confirmed beyond doubt. And you will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

New American Standard Bible
So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts.

King James Bible
We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

Holman Christian Standard Bible
So we have the prophetic word strongly confirmed. You will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in a dismal place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

International Standard Version
Therefore we regard the message of the prophets as confirmed beyond doubt, and you will do well to pay attention to it, as to a lamp that is shining in a gloomy place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

NET Bible
Moreover, we possess the prophetic word as an altogether reliable thing. You do well if you pay attention to this as you would to a light shining in a murky place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

Aramaic Bible in Plain English
And we have also the true word of prophecy, upon which you do well to gaze, as at a lamp that shines in a dark place, until the day will shine and the Sun will rise in your hearts,

GOD'S WORD® Translation
So we regard the words of the prophets as confirmed beyond all doubt. You're doing well by paying attention to their words. Continue to pay attention as you would to a light that shines in a dark place as you wait for day to come and the morning star to rise in your hearts.

Jubilee Bible 2000
We have also the most sure word of the prophets, unto which ye do well that ye take heed, as unto a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts,

King James 2000 Bible
We have also a more sure word of prophecy; to which you do well that you take heed, as unto a light that shines in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

American King James Version
We have also a more sure word of prophecy; whereunto you do well that you take heed, as to a light that shines in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

American Standard Version
And we have the word of prophecy made more sure; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a lamp shining in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:

Douay-Rheims Bible
And we have the more firm prophetical word: whereunto you do well to attend, as to a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

Darby Bible Translation
And we have the prophetic word [made] surer, to which ye do well taking heed (as to a lamp shining in an obscure place) until [the] day dawn and [the] morning star arise in your hearts;

English Revised Version
And we have the word of prophecy made more sure; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a lamp shining in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:

Webster's Bible Translation
We have also a more sure word of prophecy; to which ye do well that ye take heed, as to a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:

Weymouth New Testament
And in the written word of prophecy we have something more permanent; to which you do well to pay attention--as to a lamp shining in a dimly-lighted place--until day dawns and the morning star rises in your hearts.

World English Bible
We have the more sure word of prophecy; and you do well that you heed it, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns, and the morning star arises in your hearts:

Young's Literal Translation
And we have more firm the prophetic word, to which we do well giving heed, as to a lamp shining in a dark place, till day may dawn, and a morning star may arise -- in your hearts;

2 Petrus 1:19 Afrikaans PWL
Vir ons is daar ook die waarheid van die profetiese woord, wat julle goed sal doen om na te kyk soos na ’n lamp wat in ’n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die son sal skyn in julle verstand, wil en emosie.

2 Pjetrit 1:19 Albanian
Ne e kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë ti kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardhë dita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja,

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:19 Arabic: Smith & Van Dyke
وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم

2 ՊԵՏՐՈՍ 1:19 Armenian (Western): NT
Նաեւ ունինք մարգարէական խօսքը՝ որ աւելի հաստատուն է, ու նպաստաւոր է՝՝ ուշադիր ըլլալ անոր, որպէս թէ մութ տեղը լուսաւորող ճրագի մը, մինչեւ որ օրը լուսնայ եւ արուսեակը ծագի ձեր սիրտերուն մէջ:

2 S. Pierrisec. 1:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta badugu Prophetén hitz gucizco fermua, ceini behatzeaz vngui eguiten baituçue, leku ilhunetan arguitzen duen candela bati beçala, egunac arguitzen has deçaqueno, eta artiçarra ilki daiteno çuen bihotzetan.

Dyr Peeters B 1:19 Bavarian
Dyrdurch ist dös, was d Weissagn künddt habnd, für üns non gwisser wordn, wie ayn Lampn, dö wo d Finster ausleuchtt. Ös tuetß guet dran, in dönn Liecht z bleibn, hinst däß dyr Tag anbricht und dyr Fruehstern aufgeet in enkern Hertzn.

2 Петрово 1:19 Bulgarian
И [така], пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
並且我們有先知更確切的話語。你們如果留心這些話語,把它當做照耀在暗處的燈,一直到天光破曉、晨星在你們心中升起,你們就做得很好了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
并且我们有先知更确切的话语。你们如果留心这些话语,把它当做照耀在暗处的灯,一直到天光破晓、晨星在你们心中升起,你们就做得很好了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們並有先知更確的預言,如同燈照在暗處。你們在這預言上留意,直等到天發亮、晨星在你們心裡出現的時候,才是好的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们并有先知更确的预言,如同灯照在暗处。你们在这预言上留意,直等到天发亮、晨星在你们心里出现的时候,才是好的。

彼 得 後 書 1:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 並 有 先 知 更 確 的 預 言 , 如 同 燈 照 在 暗 處 。 你 們 在 這 預 言 上 留 意 , 直 等 到 天 發 亮 , 晨 星 在 你 們 心 裡 出 現 的 時 候 , 才 是 好 的 。

彼 得 後 書 1:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 并 有 先 知 更 确 的 预 言 , 如 同 灯 照 在 暗 处 。 你 们 在 这 预 言 上 留 意 , 直 等 到 天 发 亮 , 晨 星 在 你 们 心 里 出 现 的 时 候 , 才 是 好 的 。

Druga Petrova poslanica 1:19 Croatian Bible
Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Druhá Petrův 1:19 Czech BKR
A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a dennice vzešla v srdcích vašich,

2 Peter 1:19 Danish
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,

2 Petrus 1:19 Dutch Staten Vertaling
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

Westcott and Hort 1881
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,

Tischendorf 8th Edition
καί ἔχω βέβαιος ὁ προφητικός λόγος ὅς καλῶς ποιέω προσέχω ὡς λύχνος φαίνω ἐν αὐχμηρός τόπος ἕως ὅς ἡμέρα διαυγάζω καί φωσφόρος ἀνατέλλω ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον, ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω, εως ου ημερα διαυγαση, και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon, hō kalōs poieite prosechontes hōs lychnō phainonti en auchmērō topō, heōs hou hēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais hymōn;

kai echomen bebaioteron ton prophetikon logon, ho kalos poieite prosechontes hos lychno phainonti en auchmero topo, heos hou hemera diaugase kai phosphoros anateile en tais kardiais hymon;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon, hō kalōs poieite prosechontes hōs lychnō phainonti en auchmērō topō, heōs hou hēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais hymōn;

kai echomen bebaioteron ton prophetikon logon, ho kalos poieite prosechontes hos lychno phainonti en auchmero topo, heos hou hemera diaugase kai phosphoros anateile en tais kardiais hymon;

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Westcott/Hort - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 1:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn

kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn

2 Péter 1:19 Hungarian: Karoli
És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

De Petro 2 1:19 Esperanto
Kaj ni havas la profetan vorton konfirmitan; kiun atentante, vi bone faras, kvazaux lampon lumantan en malhela loko, gxis ektagigxos kaj la matenstelo eklevigxos en viaj koroj;

Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:19 Finnish: Bible (1776)
Ja meillä on vahva prophetallinen sana, ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niinkuin kynttilästä, joka pimeässä valistaa, niinkauvan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

2 Pierre 1:19 French: Darby
Et nous avons la parole prophetique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'etre attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commence à luire et que l'etoile du matin se soit levee dans vos coeurs,

2 Pierre 1:19 French: Louis Segond (1910)
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs;

2 Pierre 1:19 French: Martin (1744)
Nous avons aussi la parole des Prophètes plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une chandelle qui a éclairé dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs.

2 Petrus 1:19 German: Modernized
Wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

2 Petrus 1:19 German: Luther (1912)
Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

2 Petrus 1:19 German: Textbibel (1899)
Und so ist uns das prophetische Wort fest - woran ihr gut thut euch zu halten als an eine Leuchte, die da scheint an finsterem Ort, bis der Tag durchbricht und lichtbringend aufgeht in euren Herzen,

2 Pietro 1:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Abbiamo pure la parola profetica, più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga ne’ vostri cuori;

2 Pietro 1:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di attendere, come ad una lampana rilucente in un luogo scuro, finchè schiarisca il giorno, e che la stella mattutina sorga ne’ cuori vostri;

2 PET 1:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka ada pula kepada kita perkataan yang dinubuatkan menjadi lebih teguh, maka baik kamu perhatikan dia, seperti akan pelita yang bercahaya di dalam suatu tempat yang gelap, sehingga hari siang, dan bintang timur terbit bercahaya di dalam hatimu.

2 Peter 1:19 Kabyle: NT
yerna numen s wayen i ɣ-d xebbṛen lenbiya di tira iqedsen belli ț-țideț ; nenha-kkun aț-țerrem ddehn nwen ɣuṛ-sent, axaṭer ț-țaftilt iceɛlen di ṭṭlam alamma yuli wass, alamma ifeǧǧeǧ yitri n ṣṣbeḥ deg ulawen nwen.

베드로후서 1:19 Korean
또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 어두운 데 비취는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 가하니라

II Petri 1:19 Latin: Vulgata Clementina
Et habemus firmiorem propheticum sermonem : cui benefacitis attendentes quasi lucernæ lucenti in caliginoso donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris :

Pētera 2 vēstule 1:19 Latvian New Testament
Un pravieša vārds ir mums jo stiprāks, un jūs labi darāt, ievērodami to kā sveci, kas spīd tumšā vietā, kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.

Antrasis Petro laiðkas 1:19 Lithuanian
Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė.

2 Peter 1:19 Maori
Katahi ka u rawa te kupu poropiti ki a tatou inaianei; pai tonu ki te anga to koutou whakaaro ki reira, he rama hoki e tiaho ana i te wahi pouri, kia puao ra ano te ra, kia ara ra ano te whetu o te ata i roto i o koutou ngakau:

2 Peters 1:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,

2 Pedro 1:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones.

2 Pedro 1:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones.

2 Pedro 1:19 Spanish: Reina Valera Gómez
Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones;

2 Pedro 1:19 Spanish: Reina Valera 1909
Tenemos también la palabra profética más permanente, á la cual hacéis bien de estar atentos como á una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones:

2 Pedro 1:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.

2 Pedro 1:19 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, temos ainda mais concreta a Palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações.

2 Pedro 1:19 Portugese Bible
E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações;   

2 Petru 1:19 Romanian: Cornilescu
Şi avem cuvîntul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într'un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

2-e Петра 1:19 Russian: Synodal Translation (1876)
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темномместе, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,

2-e Петра 1:19 Russian koi8r
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,

2 Peter 1:19 Shuar New Testament
Tura nuna nankaamas ti nekasa nu, Y·snan etserin yaunchu etserkarmia nusha nΘkaji. Ju Θtserma jusha, tsawant tsawaatsain kiritniunam ji keak Tsßapin awajeana aintsan asamtai, pΘnker Enentßimta asarum pΘnker T·rarme. Tura Kristu taa, Yßnkuam etsantea N·nisan Atumφ Enentßin Ashφ paant awajsattawai. Tura nu tsawant jeatsain nu Θtserma tuke pΘnker Enentßimtustarum.

2 Petrusbrevet 1:19 Swedish (1917)
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.

2 Petro 1:19 Swahili NT
Tena, ujumbe wa manabii watuthibitishia jambo hilo; nanyi mwafanya vema kama mkiuzingatia, maana ni kama taa inayoangaza mahali penye giza mpaka Siku ile itakapopambazuka na mwanga wa nyota ya asubuhi utakapong'ara mioyoni mwenu.

2 Pedro 1:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

Širawt ta n sanatat iktab Butros 1:19 Tawallamat Tamajaq NT
Awa dawan-ǝnneɣ ǝddi, ittǝy-du fall-as awal n ǝnnǝbitan s ǝnta a ihoran wǝllen d ǝtǝwǝzǝgzan. Ǝmazal wen, tǝgâm tanat tolâɣat as sǝr-ǝs tǝzzǝgzanam, tǝssǝɣmaram-tu, fǝlas iha ǝlmital a ǝn fǝtǝla tǝbilazlazat daɣ adag ǝhânat šiyyay, har d-assarrat azal, isǝmmǝlǝwlǝw Ǝlmǝsix imosan atri wa n tifawt iwallan-nawan.

2 เปโตร 1:19 Thai: from KJV
และเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น เสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย

2 Petrus 1:19 Turkish
Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz.

2 Петрово 1:19 Ukrainian: NT
Ще ж маємо певнїше слово пророче, і ви добре робите, вважаючи на него, як на сьвітильника, що сьвітить в темному місці, аж День засияє, і денниця зійде в серцях ваших;

2 Peter 1:19 Uma New Testament
Jadi', ngkai to kihilo toe, kamoroo-rohoa lau-mi pepangala' -kai hi lolita nabi-nabi to owi. Uma mowo kalompe' -na ane nipoinono lolita nabi toe, ompi', apa' lolita-ra toe hewa lampu to mehini hi rala kabengia-na. Penonoi lolita nabi toe, duu' -na Pue' Yesus rata nculii' hi rala dunia' toi, pai' ni'inca-i hante kanoto-noto-na. Karata-na nculii' Yesus toe hewa pengiri' -na eo ba hewa pehupa' -na betue' pompoka-eo.

2 Phi-e-rô 1:19 Vietnamese (1934)
Nhơn đó, chúng tôi cùng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.

2 Peter 1:18
Top of Page
Top of Page