APOKALUPSIS IOANNOU 22 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
APOKALUPSIS IOANNOU 22

<< APOKALUPSIS IOANNOU 22 >>
Revelation 22 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 kai edeixen moi potamon udatos zōēs lampron ōs krustallon ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou 2 en mesō tēs plateias autēs kai tou potamou enteuthen kai ekeithen xulon zōēs poioun karpous dōdeka kata mēna ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta phulla tou xulou eis therapeian tōn ethnōn 3 kai pan katathema ouk estai eti kai o thronos tou theou kai tou arniou en autē estai kai oi douloi autou latreusousin autō 4 kai opsontai to prosōpon autou kai to onoma autou epi tōn metōpōn autōn 5 kai nux ouk estai eti kai ouk echousin chreian phōtos luchnou kai {WH: phōs } {UBS4: phōtos } ēliou oti kurios o theos phōtisei {WH: [ep] } {UBS4: ep } autous kai basileusousin eis tous aiōnas tōn aiōnōn

6 kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alēthinoi kai o kurios o theos tōn pneumatōn tōn prophētōn apesteilen ton angelon autou deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei

7 kai idou erchomai tachu makarios o tērōn tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou

8 kagō iōannēs o akouōn kai blepōn tauta kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta 9 kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn prophētōn kai tōn tērountōn tous logous tou bibliou toutou tō theō proskunēson

10 kai legei moi mē sphragisēs tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou o kairos gar engus estin 11 o adikōn adikēsatō eti kai o ruparos rupanthētō eti kai o dikaios dikaiosunēn poiēsatō eti kai o agios agiasthētō eti

12 idou erchomai tachu kai o misthos mou met emou apodounai ekastō ōs to ergon estin autou 13 egō to alpha kai to ō o prōtos kai o eschatos ē archē kai to telos

14 makarioi oi plunontes tas stolas autōn ina estai ē exousia autōn epi to xulon tēs zōēs kai tois pulōsin eiselthōsin eis tēn polin 15 exō oi kunes kai oi pharmakoi kai oi pornoi kai oi phoneis kai oi eidōlolatrai kai pas philōn kai poiōn pseudos

16 egō iēsous epempsa ton angelon mou marturēsai umin tauta epi tais ekklēsiais egō eimi ē riza kai to genos dauid o astēr o lampros o prōinos

17 kai to pneuma kai ē numphē legousin erchou kai o akouōn eipatō erchou kai o dipsōn erchesthō o thelōn labetō udōr zōēs dōrean

18 marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō 19 kai ean tis aphelē apo tōn logōn tou bibliou tēs prophēteias tautēs aphelei o theos to meros autou apo tou xulou tēs zōēs kai ek tēs poleōs tēs agias tōn gegrammenōn en tō bibliō toutō

20 legei o marturōn tauta nai erchomai tachu amēn erchou kurie iēsou

21 ē charis tou kuriou iēsou {WH: [christou] meta tōn agiōn } {UBS4: meta pantōn }


<< Revelation 22 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible