KATA MATTHAION 17
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai meth ēmeras ex paralambanei o iēsous ton petron kai iakōbon kai iōannēn ton adelphon autou kai anapherei autous eis oros upsēlon kat idian 2kai metemorphōthē emprosthen autōn kai elampsen to prosōpon autou ōs o ēlios ta de imatia autou egeneto leuka ōs to phōs 3kai idou ōphthē autois mōusēs kai ēlias sullalountes met autou 4apokritheis de o petros eipen tō iēsou kurie kalon estin ēmas ōde einai ei theleis poiēsō ōde treis skēnas soi mian kai mōusei mian kai ēlia mian 5eti autou lalountos idou nephelē phōteinē epeskiasen autous kai idou phōnē ek tēs nephelēs legousa outos estin o uios mou o agapētos en ō eudokēsa akouete autou 6kai akousantes oi mathētai epesan epi prosōpon autōn kai ephobēthēsan sphodra 7kai prosēlthen o iēsous kai apsamenos autōn eipen egerthēte kai mē phobeisthe 8eparantes de tous ophthalmous autōn oudena eidon ei mē auton iēsoun monon

9kai katabainontōn autōn ek tou orous eneteilato autois o iēsous legōn mēdeni eipēte to orama eōs ou o uios tou anthrōpou ek nekrōn egerthē 10kai epērōtēsan auton oi mathētai legontes ti oun oi grammateis legousin oti ēlian dei elthein prōton 11o de apokritheis eipen ēlias men erchetai kai apokatastēsei panta 12legō de umin oti ēlias ēdē ēlthen kai ouk epegnōsan auton alla epoiēsan en autō osa ēthelēsan outōs kai o uios tou anthrōpou mellei paschein up autōn 13tote sunēkan oi mathētai oti peri iōannou tou baptistou eipen autois

14kai elthontōn pros ton ochlon prosēlthen autō anthrōpos gonupetōn auton 15kai legōn kurie eleēson mou ton uion oti selēniazetai kai kakōs {WH: echei } {UBS4: paschei } pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udōr 16kai prosēnenka auton tois mathētais sou kai ouk ēdunēthēsan auton therapeusai 17apokritheis de o iēsous eipen ō genea apistos kai diestrammenē eōs pote meth umōn esomai eōs pote anexomai umōn pherete moi auton ōde 18kai epetimēsen autō o iēsous kai exēlthen ap autou to daimonion kai etherapeuthē o pais apo tēs ōras ekeinēs

19tote proselthontes oi mathētai tō iēsou kat idian eipon dia ti ēmeis ouk ēdunēthēmen ekbalein auto 20o de legei autois dia tēn oligopistian umōn amēn gar legō umin ean echēte pistin ōs kokkon sinapeōs ereite tō orei toutō metaba enthen ekei kai metabēsetai kai ouden adunatēsei umin 17:21

22sustrephomenōn de autōn en tē galilaia eipen autois o iēsous mellei o uios tou anthrōpou paradidosthai eis cheiras anthrōpōn 23kai apoktenousin auton kai tē tritē ēmera egerthēsetai kai elupēthēsan sphodra

24elthontōn de autōn eis kapharnaoum prosēlthon oi ta didrachma lambanontes tō petrō kai eipan o didaskalos umōn ou telei {WH: ta } {UBS4: [ta] } didrachma 25legei nai kai elthonta eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn 26eipontos de apo tōn allotriōn ephē autō o iēsous ara ge eleutheroi eisin oi uioi 27ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Matthew 16
Top of Page
Top of Page