PRAXEIS 14
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1egeneto de en ikoniō kata to auto eiselthein autous eis tēn sunagōgēn tōn ioudaiōn kai lalēsai outōs ōste pisteusai ioudaiōn te kai ellēnōn polu plēthos 2oi de apeithountes ioudaioi epēgeiran kai ekakōsan tas psuchas tōn ethnōn kata tōn adelphōn 3ikanon men oun chronon dietripsan parrēsiazomenoi epi tō kuriō tō marturounti tō logō tēs charitos autou kai didonti sēmeia kai terata ginesthai dia tōn cheirōn autōn 4eschisthē de to plēthos tēs poleōs kai oi men ēsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois 5ōs de egeneto ormē tōn ethnōn te kai ioudaiōn sun tois archousin autōn ubrisai kai lithobolēsai autous 6sunidontes katephugon eis tas poleis tēs lukaonias lustran kai derbēn kai tēn perichōron 7kakei ēsan euangelizomenoi

8kai tis anēr en lustrois adunatos tois posin ekathēto chōlos ek koilias mētros autou uparchōn os oudepote periepepatēkei 9outos ēkouen tou paulou lalountos os atenisas autō kai idōn oti pistin echei tou sōthēnai 10eipen megalē tē phōnē anastēthi epi tous podas sou orthos kai ēlleto kai periepatei 11oi de ochloi idontes o epoiēsen o paulos epēran tēn phōnēn autōn lukaonisti legontes oi theoi omoiōthentes anthrōpois katebēsan pros ēmas 12ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermēn epeidē autos ēn o ēgoumenos tou logou 13o de iereus tou dios tou ontos pro tēs poleōs autōn taurous kai stemmata epi tous pulōnas enenkas sun tois ochlois ēthelen thuein 14akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrēxantes ta imatia autōn eisepēdēsan eis ton ochlon krazontes 15kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi ton theon ton zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois 16os en tais parōchēmenais geneais eiasen panta ta ethnē poreuesthai tais odois autōn 17kai toi ge ouk amarturon eauton aphēken agathopoiōn ouranothen ēmin uetous didous kai kairous karpophorous empiplōn trophēs kai euphrosunēs tas kardias ēmōn 18kai tauta legontes molis katepausan tous ochlous tou mē thuein autois

19epēlthon de apo antiocheias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous ochlous kai lithasantes ton paulon esuron exō tēs poleōs nomisantes auton tethnanai 20kuklōsantōn de auton tōn mathētōn anastas eisēlthen eis tēn polin kai tē epaurion exēlthen sun tō barnaba eis derbēn

21euangelisamenoi te tēn polin ekeinēn kai mathēteusantes ikanous upestrepsan eis tēn lustran kai ikonion kai antiocheian 22epistērizontes tas psuchas tōn mathētōn parakalountes emmenein tē pistei kai oti dia pollōn thlipseōn dei ēmas eiselthein eis tēn basileian tou theou 23cheirotonēsantes de autois presbuterous kat ekklēsian proseuxamenoi meta nēsteiōn parethento autous tō kuriō eis on pepisteukeisan

24kai dielthontes tēn pisidian ēlthon eis pamphulian 25kai lalēsantes en pergē ton logon katebēsan eis attaleian

26kakeithen apepleusan eis antiocheian othen ēsan paradedomenoi tē chariti tou theou eis to ergon o eplērōsan 27paragenomenoi de kai sunagagontes tēn ekklēsian anēngeilan osa epoiēsen o theos met autōn kai oti ēnoixen tois ethnesin thuran pisteōs 28dietribon de ekei chronon ouk oligon sun tois mathētais

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Acts 13
Top of Page
Top of Page