PROS EPHESIOUS 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1parakalō oun umas egō o desmios en kuriō axiōs peripatēsai tēs klēseōs ēs eklēthēte 2meta pasēs tapeinophrosunēs kai praotētos meta makrothumias anechomenoi allēlōn en agapē 3spoudazontes tērein tēn enotēta tou pneumatos en tō sundesmō tēs eirēnēs 4en sōma kai en pneuma kathōs kai eklēthēte en mia elpidi tēs klēseōs umōn 5eis kurios mia pistis en baptisma 6eis theos kai patēr pantōn o epi pantōn kai dia pantōn kai en pasin umin

7eni de ekastō ēmōn edothē ē charis kata to metron tēs dōreas tou christou

8dio legei anabas eis upsos ēchmalōteusen aichmalōsian kai edōken domata tois anthrōpois

9to de anebē ti estin ei mē oti kai katebē prōton eis ta katōtera merē tēs gēs 10o katabas autos estin kai o anabas uperanō pantōn tōn ouranōn ina plērōsē ta panta 11kai autos edōken tous men apostolous tous de prophētas tous de euangelistas tous de poimenas kai didaskalous 12pros ton katartismon tōn agiōn eis ergon diakonias eis oikodomēn tou sōmatos tou christou 13mechri katantēsōmen oi pantes eis tēn enotēta tēs pisteōs kai tēs epignōseōs tou uiou tou theou eis andra teleion eis metron ēlikias tou plērōmatos tou christou 14ina mēketi ōmen nēpioi kludōnizomenoi kai peripheromenoi panti anemō tēs didaskalias en tē kubeia tōn anthrōpōn en panourgia pros tēn methodeian tēs planēs 15alētheuontes de en agapē auxēsōmen eis auton ta panta os estin ē kephalē o christos 16ex ou pan to sōma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pasēs aphēs tēs epichorēgias kat energeian en metrō enos ekastou merous tēn auxēsin tou sōmatos poieitai eis oikodomēn eautou en agapē

17touto oun legō kai marturomai en kuriō mēketi umas peripatein kathōs kai ta loipa ethnē peripatei en mataiotēti tou noos autōn 18eskotismenoi tē dianoia ontes apēllotriōmenoi tēs zōēs tou theou dia tēn agnoian tēn ousan en autois dia tēn pōrōsin tēs kardias autōn 19oitines apēlgēkotes eautous paredōkan tē aselgeia eis ergasian akatharsias pasēs en pleonexia 20umeis de ouch outōs emathete ton christon 21eige auton ēkousate kai en autō edidachthēte kathōs estin alētheia en tō iēsou 22apothesthai umas kata tēn proteran anastrophēn ton palaion anthrōpon ton phtheiromenon kata tas epithumias tēs apatēs 23ananeousthai de tō pneumati tou noos umōn 24kai endusasthai ton kainon anthrōpon ton kata theon ktisthenta en dikaiosunē kai osiotēti tēs alētheias

25dio apothemenoi to pseudos laleite alētheian ekastos meta tou plēsion autou oti esmen allēlōn melē 26orgizesthe kai mē amartanete o ēlios mē epiduetō epi tō parorgismō umōn 27mēte didote topon tō diabolō 28o kleptōn mēketi kleptetō mallon de kopiatō ergazomenos to agathon tais chersin ina echē metadidonai tō chreian echonti 29pas logos sapros ek tou stomatos umōn mē ekporeuesthō all ei tis agathos pros oikodomēn tēs chreias ina dō charin tois akouousin 30kai mē lupeite to pneuma to agion tou theou en ō esphragisthēte eis ēmeran apolutrōseōs 31pasa pikria kai thumos kai orgē kai kraugē kai blasphēmia arthētō aph umōn sun pasē kakia 32ginesthe de eis allēlous chrēstoi eusplanchnoi charizomenoi eautois kathōs kai o theos en christō echarisato umin

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page