PROS EPHESIOUS 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1toutou charin egō paulos o desmios tou christou iēsou uper umōn tōn ethnōn 2eige ēkousate tēn oikonomian tēs charitos tou theou tēs dotheisēs moi eis umas 3oti kata apokalupsin egnōrisen moi to mustērion kathōs proegrapsa en oligō 4pros o dunasthe anaginōskontes noēsai tēn sunesin mou en tō mustēriō tou christou 5o en eterais geneais ouk egnōristhē tois uiois tōn anthrōpōn ōs nun apekaluphthē tois agiois apostolois autou kai prophētais en pneumati 6einai ta ethnē sunklēronoma kai sussōma kai summetocha tēs epangelias autou en tō christō dia tou euangeliou 7ou egenomēn diakonos kata tēn dōrean tēs charitos tou theou tēn dotheisan moi kata tēn energeian tēs dunameōs autou 8emoi tō elachistoterō pantōn tōn agiōn edothē ē charis autē en tois ethnesin euangelisasthai ton anexichniaston plouton tou christou 9kai phōtisai pantas tis ē koinōnia tou mustēriou tou apokekrummenou apo tōn aiōnōn en tō theō tō ta panta ktisanti dia iēsou christou 10ina gnōristhē nun tais archais kai tais exousiais en tois epouraniois dia tēs ekklēsias ē polupoikilos sophia tou theou 11kata prothesin tōn aiōnōn ēn epoiēsen en christō iēsou tō kuriō ēmōn 12en ō echomen tēn parrēsian kai tēn prosagōgēn en pepoithēsei dia tēs pisteōs autou 13dio aitoumai mē ekkakein en tais thlipsesin mou uper umōn ētis estin doxa umōn

14toutou charin kamptō ta gonata mou pros ton patera tou kuriou ēmōn iēsou christou 15ex ou pasa patria en ouranois kai epi gēs onomazetai 16ina dōē umin kata ton plouton tēs doxēs autou dunamei krataiōthēnai dia tou pneumatos autou eis ton esō anthrōpon 17katoikēsai ton christon dia tēs pisteōs en tais kardiais umōn 18en agapē errizōmenoi kai tethemeliōmenoi ina exischusēte katalabesthai sun pasin tois agiois ti to platos kai mēkos kai bathos kai upsos 19gnōnai te tēn uperballousan tēs gnōseōs agapēn tou christou ina plērōthēte eis pan to plērōma tou theou

20tō de dunamenō uper panta poiēsai uper ekperissou ōn aitoumetha ē nooumen kata tēn dunamin tēn energoumenēn en ēmin 21autō ē doxa en tē ekklēsia en christō iēsou eis pasas tas geneas tou aiōnos tōn aiōnōn amēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Ephesians 2
Top of Page
Top of Page