PRAXEIS 18
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1meta de tauta chōristheis o paulos ek tōn athēnōn ēlthen eis korinthon 2kai eurōn tina ioudaion onomati akulan pontikon tō genei prosphatōs elēluthota apo tēs italias kai priskillan gunaika autou dia to diatetachenai klaudion chōrizesthai pantas tous ioudaious ek tēs rōmēs prosēlthen autois 3kai dia to omotechnon einai emenen par autois kai eirgazeto ēsan gar skēnopoioi tēn technēn 4dielegeto de en tē sunagōgē kata pan sabbaton epeithen te ioudaious kai ellēnas

5ōs de katēlthon apo tēs makedonias o te silas kai o timotheos suneicheto tō pneumati o paulos diamarturomenos tois ioudaiois ton christon iēsoun 6antitassomenōn de autōn kai blasphēmountōn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umōn epi tēn kephalēn umōn katharos egō apo tou nun eis ta ethnē poreusomai 7kai metabas ekeithen ēlthen eis oikian tinos onomati ioustou sebomenou ton theon ou ē oikia ēn sunomorousa tē sunagōgē 8krispos de o archisunagōgos episteusen tō kuriō sun olō tō oikō autou kai polloi tōn korinthiōn akouontes episteuon kai ebaptizonto 9eipen de o kurios di oramatos en nukti tō paulō mē phobou alla lalei kai mē siōpēsēs 10dioti egō eimi meta sou kai oudeis epithēsetai soi tou kakōsai se dioti laos estin moi polus en tē polei tautē 11ekathisen te eniauton kai mēnas ex didaskōn en autois ton logon tou theou

12galliōnos de anthupateuontos tēs achaias katepestēsan omothumadon oi ioudaioi tō paulō kai ēgagon auton epi to bēma 13legontes oti para ton nomon outos anapeithei tous anthrōpous sebesthai ton theon 14mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliōn pros tous ioudaious ei men oun ēn adikēma ti ē radiourgēma ponēron ō ioudaioi kata logon an ēneschomēn umōn 15ei de zētēma estin peri logou kai onomatōn kai nomou tou kath umas opsesthe autoi kritēs gar egō toutōn ou boulomai einai 16kai apēlasen autous apo tou bēmatos 17epilabomenoi de pantes oi ellēnes sōsthenēn ton archisunagōgon etupton emprosthen tou bēmatos kai ouden toutōn tō galliōni emelen

18o de paulos eti prosmeinas ēmeras ikanas tois adelphois apotaxamenos exeplei eis tēn surian kai sun autō priskilla kai akulas keiramenos tēn kephalēn en kenchreais eichen gar euchēn 19katēntēsen de eis epheson kakeinous katelipen autou autos de eiselthōn eis tēn sunagōgēn dielechthē tois ioudaiois 20erōtōntōn de autōn epi pleiona chronon meinai par autois ouk epeneusen 21all apetaxato autois eipōn dei me pantōs tēn eortēn tēn erchomenēn poiēsai eis ierosoluma palin de anakampsō pros umas tou theou thelontos kai anēchthē apo tēs ephesou

22kai katelthōn eis kaisareian anabas kai aspasamenos tēn ekklēsian katebē eis antiocheian

23kai poiēsas chronon tina exēlthen dierchomenos kathexēs tēn galatikēn chōran kai phrugian epistērizōn pantas tous mathētas

24ioudaios de tis apollōs onomati alexandreus tō genei anēr logios katēntēsen eis epheson dunatos ōn en tais graphais 25outos ēn katēchēmenos tēn odon tou kuriou kai zeōn tō pneumati elalei kai edidasken akribōs ta peri tou kuriou epistamenos monon to baptisma iōannou 26outos te ērxato parrēsiazesthai en tē sunagōgē akousantes de autou akulas kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron autō exethento tēn tou theou odon 27boulomenou de autou dielthein eis tēn achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathētais apodexasthai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tēs charitos 28eutonōs gar tois ioudaiois diakatēlencheto dēmosia epideiknus dia tōn graphōn einai ton christon iēsoun

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Acts 17
Top of Page
Top of Page