PROS KORINTHIOUS A΄ 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tolma tis umōn pragma echōn pros ton eteron krinesthai epi tōn adikōn kai ouchi epi tōn agiōn 2ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este kritēriōn elachistōn 3ouk oidate oti angelous krinoumen mēti ge biōtika 4biōtika men oun kritēria ean echēte tous exouthenēmenous en tē ekklēsia toutous kathizete 5pros entropēn umin legō outōs ouk estin en umin sophos oude eis os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou 6alla adelphos meta adelphou krinetai kai touto epi apistōn

7ēdē men oun olōs ēttēma en umin estin oti krimata echete meth eautōn dia ti ouchi mallon adikeisthe dia ti ouchi mallon apostereisthe 8alla umeis adikeite kai apostereite kai tauta adelphous

9ē ouk oidate oti adikoi basileian theou ou klēronomēsousin mē planasthe oute pornoi oute eidōlolatrai oute moichoi oute malakoi oute arsenokoitai 10oute kleptai oute pleonektai oute methusoi ou loidoroi ouch arpages basileian theou ou klēronomēsousin 11kai tauta tines ēte alla apelousasthe alla ēgiasthēte all edikaiōthēte en tō onomati tou kuriou iēsou kai en tō pneumati tou theou ēmōn

12panta moi exestin all ou panta sumpherei panta moi exestin all ouk egō exousiasthēsomai upo tinos 13ta brōmata tē koilia kai ē koilia tois brōmasin o de theos kai tautēn kai tauta katargēsei to de sōma ou tē porneia alla tō kuriō kai o kurios tō sōmati 14o de theos kai ton kurion ēgeiren kai ēmas exegerei dia tēs dunameōs autou 15ouk oidate oti ta sōmata umōn melē christou estin aras oun ta melē tou christou poiēsō pornēs melē mē genoito 16ē ouk oidate oti o kollōmenos tē pornē en sōma estin esontai gar phēsin oi duo eis sarka mian 17o de kollōmenos tō kuriō en pneuma estin

18pheugete tēn porneian pan amartēma o ean poiēsē anthrōpos ektos tou sōmatos estin o de porneuōn eis to idion sōma amartanei 19ē ouk oidate oti to sōma umōn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou echete apo theou kai ouk este eautōn 20ēgorasthēte gar timēs doxasate dē ton theon en tō sōmati umōn kai en tō pneumati umōn atina estin tou theou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page