PROS KORINTHIOUS A΄ 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1olōs akouetai en umin porneia kai toiautē porneia ētis oude en tois ethnesin onomazetai ōste gunaika tina tou patros echein 2kai umeis pephusiōmenoi este kai ouchi mallon epenthēsate ina exarthē ek mesou umōn o to ergon touto poiēsas

3egō men gar ōs apōn tō sōmati parōn de tō pneumati ēdē kekrika ōs parōn ton outōs touto katergasamenon 4en tō onomati tou kuriou ēmōn iēsou christou sunachthentōn umōn kai tou emou pneumatos sun tē dunamei tou kuriou ēmōn iēsou christou 5paradounai ton toiouton tō satana eis olethron tēs sarkos ina to pneuma sōthē en tē ēmera tou kuriou iēsou

6ou kalon to kauchēma umōn ouk oidate oti mikra zumē olon to phurama zumoi 7ekkatharate oun tēn palaian zumēn ina ēte neon phurama kathōs este azumoi kai gar to pascha ēmōn uper ēmōn etuthē christos 8ōste eortazōmen mē en zumē palaia mēde en zumē kakias kai ponērias all en azumois eilikrineias kai alētheias

9egrapsa umin en tē epistolē mē sunanamignusthai pornois 10kai ou pantōs tois pornois tou kosmou toutou ē tois pleonektais ē arpaxin ē eidōlolatrais epei opheilete ara ek tou kosmou exelthein 11nuni de egrapsa umin mē sunanamignusthai ean tis adelphos onomazomenos ē pornos ē pleonektēs ē eidōlolatrēs ē loidoros ē methusos ē arpax tō toioutō mēde sunesthiein 12ti gar moi kai tous exō krinein ouchi tous esō umeis krinete 13tous de exō o theos krinei kai exareite ton ponēron ex umōn autōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 4
Top of Page
Top of Page