PROS KORINTHIOUS A΄ 10
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ou thelō de umas agnoein adelphoi oti oi pateres ēmōn pantes upo tēn nephelēn ēsan kai pantes dia tēs thalassēs diēlthon 2kai pantes eis ton mōsēn ebaptisanto en tē nephelē kai en tē thalassē 3kai pantes to auto brōma pneumatikon ephagon 4kai pantes to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikēs akolouthousēs petras ē de petra ēn o christos 5all ouk en tois pleiosin autōn eudokēsen o theos katestrōthēsan gar en tē erēmō

6tauta de tupoi ēmōn egenēthēsan eis to mē einai ēmas epithumētas kakōn kathōs kakeinoi epethumēsan 7mēde eidōlolatrai ginesthe kathōs tines autōn ōs gegraptai ekathisen o laos phagein kai piein kai anestēsan paizein 8mēde porneuōmen kathōs tines autōn eporneusan kai epeson en mia ēmera eikositreis chiliades 9mēde ekpeirazōmen ton christon kathōs kai tines autōn epeirasan kai upo tōn opheōn apōlonto 10mēde gonguzete kathōs kai tines autōn egongusan kai apōlonto upo tou olothreutou 11tauta de panta tupoi sunebainon ekeinois egraphē de pros nouthesian ēmōn eis ous ta telē tōn aiōnōn katēntēsen 12ōste o dokōn estanai blepetō mē pesē 13peirasmos umas ouk eilēphen ei mē anthrōpinos pistos de o theos os ouk easei umas peirasthēnai uper o dunasthe alla poiēsei sun tō peirasmō kai tēn ekbasin tou dunasthai umas upenenkein

14dioper agapētoi mou pheugete apo tēs eidōlolatreias 15ōs phronimois legō krinate umeis o phēmi 16to potērion tēs eulogias o eulogoumen ouchi koinōnia tou aimatos tou christou estin ton arton on klōmen ouchi koinōnia tou sōmatos tou christou estin 17oti eis artos en sōma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metechomen 18blepete ton israēl kata sarka ouchi oi esthiontes tas thusias koinōnoi tou thusiastēriou eisin 19ti oun phēmi oti eidōlon ti estin ē oti eidōlothuton ti estin 20all oti a thuei ta ethnē daimoniois thuei kai ou theō ou thelō de umas koinōnous tōn daimoniōn ginesthai 21ou dunasthe potērion kuriou pinein kai potērion daimoniōn ou dunasthe trapezēs kuriou metechein kai trapezēs daimoniōn 22ē parazēloumen ton kurion mē ischuroteroi autou esmen

23panta moi exestin all ou panta sumpherei panta moi exestin all ou panta oikodomei 24mēdeis to eautou zēteitō alla to tou eterou ekastos 25pan to en makellō pōloumenon esthiete mēden anakrinontes dia tēn suneidēsin 26tou gar kuriou ē gē kai to plērōma autēs 27ei de tis kalei umas tōn apistōn kai thelete poreuesthai pan to paratithemenon umin esthiete mēden anakrinontes dia tēn suneidēsin 28ean de tis umin eipē touto eidōlothuton estin mē esthiete di ekeinon ton mēnusanta kai tēn suneidēsin tou gar kuriou ē gē kai to plērōma autēs 29suneidēsin de legō ouchi tēn eautou alla tēn tou eterou ina ti gar ē eleutheria mou krinetai upo allēs suneidēseōs 30ei de egō chariti metechō ti blasphēmoumai uper ou egō eucharistō

31eite oun esthiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan theou poieite 32aproskopoi ginesthe kai ioudaiois kai ellēsin kai tē ekklēsia tou theou 33kathōs kagō panta pasin areskō mē zētōn to emautou sumpheron alla to tōn pollōn ina sōthōsin

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page