Matthew 8
Indonesian Terjemahan Lama

1Setelah Yesus turun dari atas bukit itu, maka banyaklah orang mengikut Dia. 2Maka datanglah seorang yang kena bala zaraat sujud menyembah Dia sambil katanya, Ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba. 3Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya serta menjamah dia, kata-Nya, Aku kehendaki, tahirlah engkau! Maka seketika itu juga bala zaraatnya pun lenyaplah. 4Maka kata Yesus kepadanya, Ingatlah baik-baik, jangan engkau katakan apa-apa kepada barang seorang pun, melainkan pergilah menunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang dipesankan oleh Musa, yaitu akan menjadi suatu tanda kepada mereka itu.

5Setelah Ia masuk ke negeri Kapernaum, datanglah kepada-Nya seorang penghulu laskar, memohon kepada-Nya, 6sambil berkata, Ya Tuhan, budak sahaya terbaring di rumah dengan sakit tepok, dan teramat sangat sengsaranya. 7Maka kata Yesus kepadanya, Aku akan datang menyembuhkan dia. 8Tetapi sahut penghulu itu, katanya, Ya Tuhan, sahaya tiada layak, bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah sahaya; hanya katakanlah sepatah kata sahaja, niscaya budak sahaya akan sembuh. 9Karena sahaya ini pun seorang yang di bawah perintah, dan ada di bawah perintah sahaya pula beberapa laskar. Jikalau sahaya berkata kepada seorang daripadanya: Pergilah, ia pun pergi; dan kepada yang lain pula: Marilah, ia pun datang; dan kepada hamba sahaya: Buatlah itu, maka dibuatnyalah. 10Apabila didengar oleh Yesus demikian, heranlah Ia sambil berkata kepada orang yang mengikut Dia, Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Di antara orang Israel pun belum pernah Aku melihat iman yang seteguh ini. 11Dan lagi Aku berkata kepadamu, bahwa banyaklah orang akan datang dari sebelah timur dan barat, dan duduk bersama-sama dengan Ibrahim dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga; 12tetapi anak buah kerajaan itu akan dibuangkan ke dalam gelap yang di luar, di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. 13Lalu kata Yesus kepada penghulu itu, Pulanglah engkau, sama seperti yang engkau percaya menjadilah bagimu. Maka budak itu pun sembuhlah pada ketika itu juga.

14Maka datanglah Yesus ke dalam rumah Petrus, dilihatnya mak mentua Petrus terbaring demam. 15Maka dijamah-Nya tangannya, lalu hilanglah demamnya itu; maka perempuan itu pun bangunlah, lalu melayani Dia. 16Setelah petang hari, maka dibawa oranglah kepada-Nya beberapa banyak orang yang dirasuk setan, maka dibuangkan-Nya setan itu dengan sepatah kata, dan disembuhkan-Nya segala orang yang sakit itu, 17supaya sampailah sabda Nabi Yesaya, demikian bunyinya: Bahwa Ialah mengambil segala kelemahan kita, dan menanggung segala kesakitan kita.

18Apabila dilihat oleh Yesus akan orang banyak mengelilingi Dia, disuruh-Nya murid-murid-Nya menyeberang ke seberang. 19Maka datanglah seorang ahli Taurat mengatakan kepada-Nya, Ya Guru, sahaya hendak mengikut barang kemana pun Guru pergi. 20Maka kata Yesus kepadanya, Bagi serigala ada lubangnya, dan bagi segala burung pun ada sarangnya, tetapi Anak manusia tiada bertempat hendak membaringkan kepala-Nya. 21Adalah pula seorang murid-Nya berkata kepada-Nya, Ya Tuhan, izinkanlah kepada hamba pergi dahulu menguburkan bapa hamba. 22Tetapi kata Yesus kepadanya, Ikutlah Aku, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati.

23Apabila Yesus naik ke dalam sebuah perahu, lalu diiringkan oleh murid-murid-Nya. 24Maka sekonyong-konyong turunlah angin ribut yang besar ke tasik itu, sehingga perahu itu ditimbus ombak; akan tetapi Yesus ada tidur juga. 25Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya, Ya Tuhan, tolonglah, binasa kami! 26Maka berkatalah Ia kepada mereka itu, Apakah sebabnya kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Ia sambil melarang angin dan ombak itu; maka jadilah teduh sekali. 27Maka heranlah sekalian orang, katanya, Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan laut pun menurut perintah-Nya?

28Setelah Ia sampai ke seberang, di tanah Gadara, maka bertemulah dengan Dia dua orang yang dirasuk setan, yang datang daripada kubur-kubur dengan amat sangat garangnya, sehingga seorang pun tiada dapat lalu pada jalan itu. 29Maka berteriaklah kedua-duanya, katanya, Apakah perkara kami kena-mengena dengan Engkau, hai Anak Allah? Adakah Engkau datang ke mari ini hendak menyiksakan kami dahulu daripada masanya? 30Maka tiada berapa jauh daripada mereka itu adalah sekawan babi yang banyak sedang mencari makan. 31Maka segala setan itu pun meminta kepada Yesus katanya, Jikalau Engkau mau membuangkan kami, suruhlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu. 32Maka kata-Nya kepada setan itu, Pergilah! Lalu keluarlah segala setan itu serta masuk ke dalam babi sekawan itu, maka terjunlah semua babi itu dari tempat curam ke dalam tasik, lalu matilah lemas di dalam air. 33Maka sekalian penjaga babi itu pun berlarilah masuk ke dalam negeri, lalu dikabarkannya segala perkara itu, dan dari hal orang yang dirasuk setan itu. 34Maka segeralah keluar seisi negeri mendapatkan Yesus; serta dilihatnya Dia, lalu dipintanya Dia akan undur daripada daerah jajahannya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Matthew 7
Top of Page
Top of Page