John 15
Indonesian Terjemahan Lama

1Aku inilah Pokok Anggur yang benar, dan Bapa-Ku ialah Pembelanya. B043C015V00243152Tiap-tiap carang di dalam Aku yang tiada berbuah dikerat-Nya; dan tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkan-Nya, supaya makin lebat lagi ia berbuah. B043C015V00343153Kamu ini memang suci oleh karena perkataan yang sudah Kukatakan kepadamu. B043C015V00443154Hendaklah kamu tetap di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu. Sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan kuasa dirinya sendiri, jikalau tiada tetap pada pokok anggur, demikian juga kamu pun tiada dapat, jikalau tiada kamu tetap di dalam Aku. B043C015V00543155Aku inilah Pokok Anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam Aku, dan Aku pun di dalam dia, ialah berbuah lebat; karena kalau tiada beserta dengan Aku, suatu pun tiada dapat kamu perbuat. B043C015V00643156Jikalau barang seorang tiada tetap di dalam Aku, terbuanglah ia ke luar sama seperti carang itu, serta menjadi kering; kemudian ia itu dikumpulkan orang, dibuangkannya ke dalam api, lalu hangus. B043C015V00743157Jikalau kamu tetap di dalam Aku, dan perkataan-Ku tetap di dalam kamu, pintalah barang apa yang kamu kehendaki, itu akan dikaruniakan kepadamu kelak. B043C015V00843158Di dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah lebat, serta menjadi murid-murid Aku. 2 3 4 5 6 7 8 9Sebagaimana Bapa sudah mengasihi Aku, demikian juga Aku sudah mengasihi kamu; tetaplah kamu di dalam kasih-Ku itu. B043C015V010431510Jikalau kamu menurut segala hukum-Ku, niscaya kamu akan tetap di dalam kasih-Ku, sama seperti Aku sudah menurut segala hukum Bapa-Ku dan tetaplah di dalam kasih-Nya. B043C015V011431511Maka segala perkara ini Aku katakan kepadamu, supaya kesukaan-Ku tetaplah di dalam kamu, dan kesukaanmu pun sempurnalah. B043C015V012431512Inilah hukum-Ku, yaitu hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri sama seperti Aku sudah mengasihi kamu. B043C015V013431513Pada seorang pun tiada kasih yang lebih daripada ini, yaitu sehingga ia menyerahkan nyawanya karena segala sahabatnya. B043C015V014431514Kamu inilah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat barang yang Aku pesankan kepada kamu. B043C015V015431515Tiadalah lagi Aku memanggil kamu hamba; karena seorang hamba tiada mengetahui yang diperbuat oleh tuannya; tetapi Aku sudah memanggil kamu sahabat, oleh sebab segala perkara Aku dengar daripada Bapa-Ku, itulah Aku beritahu kepadamu. B043C015V016431516Bukannya kamu ini yang memilih Aku, melainkan Aku inilah yang memilih kamu serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya; supaya barang apa pun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan nama-Ku, Ia karuniakan kepada kamu. B043C015V017431517Inilah Aku berpesan kepadamu, supaya kamu berkasih-kasih sama sendiri. 10 11

12

13 14 15 16 17

18Jikalau isi dunia ini membenci kamu, ketahuilah olehmu, bahwa ia sudah membenci Aku dahulu daripada kamu. B043C015V019431519Jikalau kamu daripada dunia ini, maka dunia ini patut mengasihi haknya sendiri, tetapi sebab kamu bukan daripada dunia ini, melainkan Aku ini sudah memilih kamu daripada dunia, itulah sebabnya dunia ini membenci kamu. B043C015V020431520Ingatlah kamu akan perkataan yang Aku katakan kepadamu itu: Seorang hamba tiada lebih besar daripada tuannya. Jikalau mereka itu menganiayakan Aku, niscaya mereka itu akan menganiayakan kamu juga; jikalau mereka itu menurut perkataan-Ku, maka perkataan kamu pun akan diturutnya. B043C015V021431521Tetapi segala perkara itu akan diperbuatnya kepada kamu oleh karena nama-Ku; sebab mereka itu tiada kenal Dia yang menyuruh Aku. B043C015V022431522Jikalau tiada Aku datang berkata-kata kepada mereka itu, maka tiadalah mereka itu berdosa, tetapi sekarang mereka itu tidak ada dalih tentang dosanya. B043C015V023431523Siapa yang membenci Aku, ia membenci Bapa-Ku juga. B043C015V024431524Jikalau tiada Aku melakukan di antara mereka itu beberapa perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang lain jua pun, maka tiadalah mereka itu berdosa; tetapi sekarang mereka itu sudah melihatnya, dan membenci Aku dan BapaKu. B043C015V025431525Tetapi hal ini jadi demikian, supaya sampailah perkataan yang tersurat di dalam Taurat-Nya, bunyinya: Bahwa mereka itu sudah membenci Aku dengan tiada suatu sebabnya. B043C015V026431526Akan tetapi apabila datang Penolong yang akan Kusuruhkan kepadamu daripada Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar daripada Bapa itu, ialah akan menyaksikan dari hal-Ku. B043C015V027431527Dan kamu pun akan menjadi saksi-Ku, oleh sebab kamu telah ada bersama-sama dengan Aku dari mulanya. 19 20 21 22 23 24 25

26 27

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

John 14
Top of Page
Top of Page