Psalm 62:4 Hebrew Text Analysis
Psalm 62:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֤ךְThey onlyAdv
7613 [e]miś-śə-’ê-ṯōwמִשְּׂאֵת֨וֹ ׀from his highNoun
3289 [e]yā-‘ă-ṣūיָעֲצ֣וּconsultVerb
5080 [e]lə-had-dî-aḥלְהַדִּיחַ֮to thrustVerb
7521 [e]yir-ṣūיִרְצ֪וּthey delightVerb
3577 [e]ḵā-zāḇכָ֫זָ֥בin falsehoodNoun
6310 [e]bə-p̄îwבְּפִ֥יוwith their mouthNoun
1288 [e]yə-ḇā-rê-ḵū;יְבָרֵ֑כוּthey blessVerb
7130 [e]ū-ḇə-qir-bām,וּ֝בְקִרְבָּ֗םbut inwardlyNoun
7043 [e]yə-qal-lū-יְקַלְלוּ־they curseVerb
5542 [e]se-lāh.סֶֽלָה׃SelahVerb
Hebrew Texts
תהילים 62:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֤ךְ מִשְּׂאֵתֹ֨ו ׀ יָעֲצ֣וּ לְהַדִּיחַ֮ יִרְצ֪וּ כָ֫זָ֥ב בְּפִ֥יו יְבָרֵ֑כוּ וּ֝בְקִרְבָּ֗ם יְקַלְלוּ־סֶֽלָה׃

תהילים 62:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך משאתו ׀ יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו־סלה׃

Links
Psalm 62:4Psalm 62:4 Text AnalysisPsalm 62:4 InterlinearPsalm 62:4 MultilingualPsalm 62:4 TSKPsalm 62:4 Cross ReferencesPsalm 62:4 Bible HubPsalm 62:4 Biblia ParalelaPsalm 62:4 Chinese BiblePsalm 62:4 French BiblePsalm 62:4 German Bible

Bible Hub
Psalm 62:3
Top of Page
Top of Page