PRAXEIS 14
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1egeneto de en ikoniō kata to auto eiselthein autous eis tēn sunagōgēn tōn ioudaiōn kai lalēsai outōs ōste pisteusai ioudaiōn te kai ellēnōn polu plēthos 2oi de apeithēsantes ioudaioi epēgeiran kai ekakōsan tas psuchas tōn ethnōn kata tōn adelphōn 3ikanon men oun chronon dietripsan parrēsiazomenoi epi tō kuriō tō marturounti epi tō logō tēs charitos autou didontos sēmeia kai terata ginesthai dia tōn cheirōn autōn 4eschisthē de to plēthos tēs poleōs kai oi men ēsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois 5ōs de egeneto ormē tōn ethnōn te kai ioudaiōn sun tois archousin autōn ubrisai kai lithobolēsai autous 6sunidontes katephugon eis tas poleis tēs lukaonias lustran kai derbēn kai tēn perichōron 7kakei euangelizomenoi ēsan

8kai tis anēr en lustrois adunatos tois posin ekathēto chōlos ek koilias mētros autou os oudepote periepatēsen 9outos ēkousen tou paulou lalountos os atenisas autō kai idōn oti echei pistin tou sōthēnai 10eipen megalē phōnē anastēthi epi tous podas sou orthos kai ēlato kai periepatei 11oi te ochloi idontes o epoiēsen paulos epēran tēn phōnēn autōn lukaonisti legontes oi theoi omoiōthentes anthrōpois katebēsan pros ēmas 12ekaloun te ton barnaban dia ton de paulon ermēn epeidē autos ēn o ēgoumenos tou logou 13o te iereus tou dios tou ontos pro tēs poleōs taurous kai stemmata epi tous pulōnas enenkas sun tois ochlois ēthelen thuein 14akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrēxantes ta imatia autōn exepēdēsan eis ton ochlon krazontes 15kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen umin anthrōpoi euangelizomenoi umas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi theon zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois 16os en tais parōchēmenais geneais eiasen panta ta ethnē poreuesthai tais odois autōn 17kaitoi ouk amarturon auton aphēken agathourgōn ouranothen umin uetous didous kai kairous karpophorous empiplōn trophēs kai euphrosunēs tas kardias umōn 18kai tauta legontes molis katepausan tous ochlous tou mē thuein autois

19epēlthan de apo antiocheias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous ochlous kai lithasantes ton paulon esuron exō tēs poleōs nomizontes auton tethnēkenai 20kuklōsantōn de tōn mathētōn auton anastas eisēlthen eis tēn polin kai tē epaurion exēlthen sun tō barnaba eis derbēn

21euangelizomenoi te tēn polin ekeinēn kai mathēteusantes ikanous upestrepsan eis tēn lustran kai eis ikonion kai eis antiocheian 22epistērizontes tas psuchas tōn mathētōn parakalountes emmenein tē pistei kai oti dia pollōn thlipseōn dei ēmas eiselthein eis tēn basileian tou theou 23cheirotonēsantes de autois kat ekklēsian presbuterous proseuxamenoi meta nēsteiōn parethento autous tō kuriō eis on pepisteukeisan

24kai dielthontes tēn pisidian ēlthon eis tēn pamphulian 25kai lalēsantes eis tēn pergēn ton logon katebēsan eis attalian

26kakeithen apepleusan eis antiocheian othen ēsan paradedomenoi tē chariti tou theou eis to ergon o eplērōsan 27paragenomenoi de kai sunagagontes tēn ekklēsian anēngellon osa epoiēsen o theos met autōn kai oti ēnoixen tois ethnesin thuran pisteōs 28dietribon de chronon ouk oligon sun tois mathētais

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 13
Top of Page
Top of Page