PROS TIMOTHEON B΄ 4
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1diamarturomai enōpion tou theou kai christou iēsou tou mellontos krinein zōntas kai nekrous kai tēn epiphaneian autou kai tēn basileian autou 2kēruxon ton logon epistēthi eukairōs akairōs elegxon parakaleson epitimēson en pasē makrothumia kai didachē 3estai gar kairos ote tēs ugiainousēs didaskalias ouk anexontai alla kata tas idias epithumias eautois episōreusousin didaskalous knēthomenoi tēn akoēn 4kai apo men tēs alētheias tēn akoēn apostrepsousin epi de tous muthous ektrapēsontai 5su de nēphe en pasin kakopathēson ergon poiēson euangelistou tēn diakonian sou plērophorēson

6egō gar ēdē spendomai kai o kairos tēs analuseōs mou ephestēken 7ton kalon agōna ēgōnismai ton dromon teteleka tēn pistin tetērēka 8loipon apokeitai moi o tēs dikaiosunēs stephanos on apodōsei moi o kurios en ekeinē tē ēmera o dikaios kritēs ou monon de emoi alla kai pasi tois ēgapēkosin tēn epiphaneian autou

9spoudason elthein pros me tacheōs 10dēmas gar me enkatelipen agapēsas ton nun aiōna kai eporeuthē eis thessalonikēn krēskēs eis gallian titos eis dalmatian 11loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian 12tuchikon de apesteila eis epheson 13ton phailonēn on apelipon en trōadi para karpō erchomenos phere kai ta biblia malista tas membranas 14alexandros o chalkeus polla moi kaka enedeixato apodōsei autō o kurios kata ta erga autou 15on kai su phulassou lian gar antestē tois ēmeterois logois

16en tē prōtē mou apologia oudeis moi paregeneto alla pantes me enkatelipon mē autois logistheiē 17o de kurios moi parestē kai enedunamōsen me ina di emou to kērugma plērophorēthē kai akousōsin panta ta ethnē kai erusthēn ek stomatos leontos 18rusetai me o kurios apo pantos ergou ponērou kai sōsei eis tēn basileian autou tēn epouranion ō ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

19aspasai priskan kai akulan kai ton onēsiphorou oikon 20erastos emeinen en korinthō trophimon de apelipon en milētō asthenounta 21spoudason pro cheimōnos elthein aspazetai se euboulos kai poudēs kai linos kai klaudia kai oi adelphoi pantes

22o kurios meta tou pneumatos sou ē charis meth umōnina artios ē o tou theou anthrōpos pros pan ergon agathon exērtismenos

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page