PETROU B΄ 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1tautēn ēdē agapētoi deuteran umin graphō epistolēn en ais diegeirō umōn en upomnēsei tēn eilikrinē dianoian 2mnēsthēnai tōn proeirēmenōn rēmatōn upo tōn agiōn prophētōn kai tēs tōn apostolōn umōn entolēs tou kuriou kai sōtēros

3touto prōton ginōskontes oti eleusontai ep eschatōn tōn ēmerōn en empaigmonē empaiktai kata tas idias autōn epithumias poreuomenoi 4kai legontes pou estin ē epangelia tēs parousias autou aph ēs gar oi pateres ekoimēthēsan panta outōs diamenei ap archēs ktiseōs 5lanthanei gar autous touto thelontas oti ouranoi ēsan ekpalai kai gē ex udatos kai di udatos sunestōsa tō tou theou logō 6di ōn o tote kosmos udati kataklustheis apōleto 7oi de nun ouranoi kai ē gē tō autō logō tethēsaurismenoi eisin puri tēroumenoi eis ēmeran kriseōs kai apōleias tōn asebōn anthrōpōn

8en de touto mē lanthanetō umas agapētoi oti mia ēmera para kuriō ōs chilia etē kai chilia etē ōs ēmera mia 9ou bradunei kurios tēs epangelias ōs tines bradutēta ēgountai alla makrothumei di umas mē boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian chōrēsai

10ēxei de ēmera kuriou ōs kleptēs en ē oi ouranoi roizēdon pareleusontai stoicheia de kausoumena luthēsetai kai gē kai ta en autē erga katakaēsetai

11toutōn oun pantōn luomenōn potapous dei uparchein umas en agiais anastrophais kai eusebeiais 12prosdokōntas kai speudontas tēn parousian tēs tou theou ēmeras di ēn ouranoi puroumenoi luthēsontai kai stoicheia kausoumena tēketai 13kainous de ouranous kai kainēn gēn kata ta epangelmata autou prosdokōmen en ois dikaiosunē katoikei

14dio agapētoi tauta prosdokōntes spoudasate aspiloi kai amōmētoi autō eurethēnai en eirēnē 15kai tēn tou kuriou ēmōn makrothumian sōtērian ēgeisthe kathōs kai o agapētos ēmōn adelphos paulos kata tēn dotheisan autō sophian egrapsen umin 16ōs kai en pasais tais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ais estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian 17umeis oun agapētoi proginōskontes phulassesthe ina mē tē tōn athesmōn planē sunapachthentes ekpesēte tou idiou stērigmou 18auxanete de en chariti kai gnōsei tou kuriou ēmōn kai sōtēros iēsou christou autō ē doxa kai nun kai eis ēmeran aiōnossumbebēken autois to tēs alēthous paroimias kuōn epistrepsas epi to idion exerama kai us lousamenē eis kulismon borborou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

2 Peter 2
Top of Page
Top of Page