Psalmi 33
Romanian: Cornilescu
1Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cîntarea de laudă.

2Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi -L cu alăuta cu zece coarde.

3Cîntaţi -I o cîntare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

4Căci Cuvîntul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.

5El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pămîntul.

6Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

7El îngrămădeşte apele mării într'un morman, şi pune adîncurile în cămări.

8Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.

10Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.

11Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Şi -l alege El de moştenire!

13Domnul priveşte din înălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor.

14Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pămîntului.

15El le întocmeşte inima la toţi, şi ia aminte la toate faptele lor.

16Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;

17calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată, ochiul Domnului priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul dela moarte, şi să -i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

20Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru.

21Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfînt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi dela Tine!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 32
Top of Page
Top of Page