Proverbe 21
Romanian: Cornilescu
1Inima împăratului este ca un rîu de apă în mîna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. -

2Omul socoteşte că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. -

3A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decît jertfele. -

4Privirile trufaşe şi inima îngîmfată, această candelă a celor răi, nu este decît păcat. -

5Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug, dar celce lucrează cu grabă n'ajunge de cît la lipsă. -

6Comorile cîştigate cu o limbă mincinoasă sînt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. -

7Silnicia celor răi îi mătură, pentrucă nu vor să facă ce este drept. -

8Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.

9Mai bine să locuieşti într'un colţ pe acoperiş, decît cu o nevastă gîlcevitoare într'o casă mare. -

10Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n'are nici o trecere înaintea lui. -

11Cînd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept: şi cînd se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. -

12Cel neprihănit se uită la casa celui rău, şi vede ce repede sînt aruncaţi cei răi în nenorocire. -

13Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, cînd va striga. -

14Un dar făcut în taină potoleşte mînia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mînie. -

15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru ceice fac răul este o groază. -

16Omul care se abate dela calea înţelepciunii, se va odihni în adunarea celor morţi. -

17Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. -

18Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. -

19Mai bine să locuieşti într'un pămînt pustiu, de cît cu o nevastă gîlcevitoare şi supărăcioasă. -

20Comori de preţ şi untdedelemn sînt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. -

21Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. -

22Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor, şi doboară puterea în care se încredeau. -

23Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. -

24Cel mîndru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngîmfării.

25Poftele leneşului îl omoară, pentrucă nu vrea să lucreze cu mînile. -

26Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgîrcenie. -

27Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului, cu cît mai mult cînd o aduc cu gînduri nelegiuite. -

28Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă. -

29Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. -

30Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n'ajută împotriva Domnului. -

31Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. -Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page