Iosua 19
Romanian: Cornilescu
1A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda. 2Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada, 3Haţar-Şual, Bala, Aţem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 6Bet-Lebaot, şi Şaruhen, treisprezece cetăţi şi satele lor; 7Ain, Rimon, Eter, şi Aşan, patru cetăţi, şi satele lor; 8şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, pînă la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi, Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 9Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.

10A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor. 11Hotarul moştenirii lor se întindea pînă la Sarid. La apus se suia spre Mareala, şi atingea Dabeşet, apoi pîrîul care curge înaintea Iocneamului. 12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, pînă la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat, şi suia la Iafia. 13De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon, şi se întorcea pînă la Nea. 14Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton, şi ieşea la valea Iiftah-El. 15Coprindea Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem: douăsprezece cetăţi, şi satele lor. 16Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

17A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 19Hafaraim, Şion, Anaharat, 20Rabit, Chişion, Abeţ, 21Remet, En-Ganim, En-Hada, şi Bet-Paţeţ; 22atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş, şi ieşea la Iordan: şasesprezece cetăţi, şi satele lor. 23Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

24A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor. 25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf, 26Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat; 27apoi se întorcea în spre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre Cabul, la stînga, 28şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, pînă la Sidonul cel mare. 29Se întorcea apoi spre Rama pînă la cetatea cea tare a Tirului, şi spre Hosa, şi ieşea la mare, prin ţinutul Aczib. 30Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi, şi satele lor. 31Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

32A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 33Hotarul lor se întindea dela Helef, dela Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, pînă la Lacum, şi ieşea la Iordan. 34Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, în spre miazăzi, de Aşer în spre apus, şi de Iuda; în spre răsărit era Iordanul. 35Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Haţor, 37Chedeş, Edrei, En-Haţor, 38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi, şi satele lor. 39Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

40A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 41Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş, 42Şaalabin, Aialon, Iitla, 43Elon, Timnata, Ecron, 44Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 47Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s'au suit şi s'au luptat împotriva lui Leşem; au pus mîna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul săbiei; au pus stăpînire pe el, s'au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor Dan. 48Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.

49Dupăce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor. 50După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, şi şi -a aşezat locuinţa acolo.

51Acestea sînt moştenirile pe cari le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa cortului întîlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Joshua 18
Top of Page
Top of Page