1 Chronicles 1
Polish Biblia Gdanska (1881)

1Adam, Set, Enos. 2Kienan, Mahalaleel, Jared. 3Eonch, Matusalem, Lamech. 4Noe, Sem, Cham, i Jafet.

5Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras, 6A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma. 7Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.

8Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan. 9A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan. 10Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.

11Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma, 12I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.

13Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka. 14I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka, 15I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka, 16I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.

17Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech. 18A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera. 19A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan. 20A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha, 21I Adorama, i Uzala, i Dekla, 22I Hebala, i Abimaela, i Sebaja, 23I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.

24Sem, Arfachsad, Selech. 25Heber, Peleg, Rechu, 26Sarug, Nachor, Tare, 27Abram; ten jest Abraham.

28Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael. 29A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam. 30Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema, 31Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi. 32A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan. 33Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.

34I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael. 35A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore. 36Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek. 37Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza. 38A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan. 39A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna. 40Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana. 41Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan. 42Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.

43Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba. 44A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry. 45A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temańskiej. 46A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjańczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid. 47A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki. 48A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką 49A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy. 50A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej. 51A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet, 52Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon, 53Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar, 54Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.

Polish Biblia Gdanska (1881)

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page