John 19:11
New International Version
Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore the one who handed me over to you is guilty of a greater sin."

New Living Translation
Then Jesus said, "You would have no power over me at all unless it were given to you from above. So the one who handed me over to you has the greater sin."

English Standard Version
Jesus answered him, “You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore he who delivered me over to you has the greater sin.”

New American Standard Bible
Jesus answered, "You would have no authority over Me, unless it had been given you from above; for this reason he who delivered Me to you has the greater sin."

King James Bible
Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

Holman Christian Standard Bible
"You would have no authority over Me at all," Jesus answered him, "if it hadn't been given you from above. This is why the one who handed Me over to you has the greater sin."

International Standard Version
Jesus answered him, "You have no authority over me at all, except what was given to you from above. That's why the one who handed me over to you is guilty of a greater sin."

NET Bible
Jesus replied, "You would have no authority over me at all, unless it was given to you from above. Therefore the one who handed me over to you is guilty of greater sin."

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to him, “You have no power at all over me unless it has been given to you from above; therefore, whoever has delivered me to you has greater sin than yours.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus answered Pilate, "You wouldn't have any authority over me if it hadn't been given to you from above. That's why the man who handed me over to you is guilty of a greater sin."

Jubilee Bible 2000
Jesus answered, Thou could have no power at all against me, unless it were given thee from above; therefore he that delivered me unto thee has the greater sin.

King James 2000 Bible
Jesus answered, You could have no power at all against me, except it were given you from above: therefore he that delivered me unto you has the greater sin.

American King James Version
Jesus answered, You could have no power at all against me, except it were given you from above: therefore he that delivered me to you has the greater sin.

American Standard Version
Jesus answered him, Thou wouldest have no power against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath greater sin.

Douay-Rheims Bible
Jesus answered: Thou shouldst not have any power against me, unless it were given thee from above. Therefore, he that hath delivered me to thee, hath the greater sin.

Darby Bible Translation
Jesus answered, Thou hadst no authority whatever against me if it were not given to thee from above. On this account he that has delivered me up to thee has [the] greater sin.

English Revised Version
Jesus answered him, Thou wouldest have no power against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath greater sin.

Webster's Bible Translation
Jesus answered, Thou couldst have no power against me; except it were given thee from above: therefore he that delivered me to thee hath the greater sin.

Weymouth New Testament
"You would have had no power whatever over me," replied Jesus, "had it not been granted you from above. On that account he who has delivered me up to you is more guilty than you are."

World English Bible
Jesus answered, "You would have no power at all against me, unless it were given to you from above. Therefore he who delivered me to you has greater sin."

Young's Literal Translation
Jesus answered, 'Thou wouldest have no authority against me, if it were not having been given thee from above; because of this, he who is delivering me up to thee hath greater sin.'

Johannes 19:11 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord: “U sou geen outoriteit oor My hê as dit nie van bo vir u gegee is nie; daarom het hy wat My aan u oorgee, groter sonde as u.”

Gjoni 19:11 Albanian
Jezusi u përgjigj: ''Ti nuk do të kishe asnjë pushtet përmbi mua, po të mos të qe dhënë prej së larti; prandaj ai që më dorëzoi tek ti ka faj më të madh''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 19:11 Arabic: Smith & Van Dyke
اجاب يسوع لم يكن لك عليّ سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 19:11 Armenian (Western): NT
Յիսուս պատասխանեց. «Դուն ո՛չ մէկ իշխանութիւն կ՚ունենայիր իմ վրաս, եթէ վերէն տրուած չըլլար քեզի: Ուստի ա՛ն որ մատնեց զիս քեզի՝ աւելի՛ մեծ մեղք ունի»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  19:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ihardets ceçan Iesusec, Ezuque bothereric batre ene contra, baldin eman ezpalitzaic gainetic: halacotz, ni hiri liuratu narauanac, bekatu handiagoa dic.

Dyr Johanns 19:11 Bavarian
Dyr Iesen gantwortt: "Du känntst myr +gar nit an, wenn s dyr nit von obn her göbn wär. Drum seind die de Schuldigern, wo mi dir überantwortt habnd."

Йоан 19:11 Bulgarian
Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌回答:「如果權柄不是從上面賜給你的,你就對我沒有任何權柄。所以,把我交給你的人有更大的罪。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣回答:“如果权柄不是从上面赐给你的,你就对我没有任何权柄。所以,把我交给你的人有更大的罪。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌回答說:「若不是從上頭賜給你的,你就毫無權柄辦我。所以,把我交給你的那人罪更重了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣回答说:“若不是从上头赐给你的,你就毫无权柄办我。所以,把我交给你的那人罪更重了。”

約 翰 福 音 19:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 回 答 說 : 若 不 是 從 上 頭 賜 給 你 的 , 你 就 毫 無 權 柄 辦 我 。 所 以 , 把 我 交 給 你 的 那 人 罪 更 重 了 。

約 翰 福 音 19:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 回 答 说 : 若 不 是 从 上 头 赐 给 你 的 , 你 就 毫 无 权 柄 办 我 。 所 以 , 把 我 交 给 你 的 那 人 罪 更 重 了 。

Evanðelje po Ivanu 19:11 Croatian Bible
Odgovori mu Isus: Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.

Jan 19:11 Czech BKR
Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade mnou moci nižádné, byť nebylo dáno s hůry; protož, kdoť jest mne tobě vydal, většíť hřích má.

Johannes 19:11 Danish
Jesus svarede: »Du havde aldeles ingen Magt over mig, dersom den ikke var givet dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.«

Johannes 19:11 Dutch Staten Vertaling
Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐκ εἴχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Greek Orthodox Church 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐκ ἔχεις ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
απεκριθη αυτω ιησους ουκ ειχες εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην δεδομενον σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απεκριθη ιησους ουκ εχεις εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην δεδομενον σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει

Stephanus Textus Receptus 1550
απεκριθη ο ιησους ουκ ειχες εξουσιαν ουδεμιαν κατ εμου ει μη ην σοι δεδομενον ανωθεν δια τουτο ο παραδιδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
απεκριθη ο Ιησους, Ουκ ειχες εξουσιαν ουδεμιαν κατ εμου, ει μη ην σοι δεδομενον ανωθεν· δια τουτο ο παραδιδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απεκριθη ιησους ουκ ειχες εξουσιαν ουδεμιαν κατ εμου ει μη ην σοι δεδομενον ανωθεν δια τουτο ο παραδιδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
απεκριθη {VAR1: αυτω } {VAR2: [αυτω] } ιησους ουκ ειχες εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην δεδομενον σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδους με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
apekrithē Iēsous Ouk eiches exousian kat’ emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen; dia touto ho paradous me soi meizona hamartian echei.

apekrithe Iesous Ouk eiches exousian kat’ emou oudemian ei me en dedomenon soi anothen; dia touto ho paradous me soi meizona hamartian echei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
apekrithē autō Iēsous Ouk eiches exousian kat' emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen; dia touto ho paradous me soi meizona hamartian echei.

apekrithe auto Iesous Ouk eiches exousian kat' emou oudemian ei me en dedomenon soi anothen; dia touto ho paradous me soi meizona hamartian echei.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apekrithē iēsous ouk echeis exousian kat emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

apekrithE iEsous ouk echeis exousian kat emou oudemian ei mE En dedomenon soi anOthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apekrithē iēsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mē ēn soi dedomenon anōthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

apekrithE iEsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mE En soi dedomenon anOthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apekrithē o iēsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mē ēn soi dedomenon anōthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

apekrithE o iEsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mE En soi dedomenon anOthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apekrithē o iēsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mē ēn soi dedomenon anōthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

apekrithE o iEsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mE En soi dedomenon anOthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Westcott/Hort - Transliterated
apekrithē autō iēsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

apekrithE autO iEsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei mE En dedomenon soi anOthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apekrithē {WH: autō } {UBS4: [autō] } iēsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

apekrithE {WH: autO} {UBS4: [autO]} iEsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei mE En dedomenon soi anOthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei

János 19:11 Hungarian: Karoli
Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna néked: nagyobb bûne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem.

La evangelio laŭ Johano 19:11 Esperanto
Jesuo respondis:Vi havus nenian povon kontraux mi, se gxi ne estus donita al vi de supre; tial tiu, kiu transdonis min al vi, havas la pli grandan pekon.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 19:11 Finnish: Bible (1776)
Jesus vastasi: ei sinulla olisi yhtään valtaa minua vastaan, jos ei se olisi sinulle annettu ylhäältä: sentähden on hänellä suurempi synti, joka minun sinulle antoi ylön.

Jean 19:11 French: Darby
Jesus repondit: Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'etait donne d'en haut; c'est pourquoi celui qui m'a livre à toi a plus de peche.

Jean 19:11 French: Louis Segond (1910)
Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.

Jean 19:11 French: Martin (1744)
Jésus lui répondit : tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'était donné d'en haut; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi, a fait un plus grand péché.

Johannes 19:11 German: Modernized
Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde.

Johannes 19:11 German: Luther (1912)
Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von obenherab gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde.

Johannes 19:11 German: Textbibel (1899)
Antwortete ihm Jesus: du hättest keine Macht über mich, wäre es dir nicht verliehen von oben her. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat.

Giovanni 19:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gesù gli rispose: Tu non avresti potestà alcuna contro di me, se ciò non ti fosse stato dato da alto; Perciò chi m’ha dato nelle tue mani, ha maggior colpa.

Giovanni 19:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Gesù rispose: Tu non avresti alcuna podestà contro a me, se ciò non ti fosse dato da alto; perciò, colui che mi t’ha dato nelle mani ha maggior peccato.

YOHANES 19:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sahut Yesus, "Suatu pun tiadalah Tuan berkuasa atas Aku, jikalau sekiranya tiada diberi kepada Tuan dari atas; oleh sebab itu orang yang menyerahkan Aku kepada Tuan, ialah lebih besar dosanya."

John 19:11 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna-yas : Ur tezmireḍ i wacemma fell-i anagar ayen i k-d-yețțunefken seg igenni. Daymi win i yi-d-yewwin ger ifassen-ik yewwi ddnub akteṛ-ik.

요한복음 19:11 Korean
예수께서 대답하시되 `위에서 주지 아니하셨더면 나를 해할 권세가 없었으리니 그러므로 나를 네게 넘겨준 자의 죄는 더 크니라' 하시니

Ioannes 19:11 Latin: Vulgata Clementina
Respondit Jesus : Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet.

Sv. Jānis 19:11 Latvian New Testament
Jēzus atbildēja: Tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā nebūtu tev dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tev nodeva, lielāks grēks.

Evangelija pagal Jonà 19:11 Lithuanian
Jėzus atsakė: “Tu neturėtum prieš mane jokios valdžios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl tam, kuris mane tau įdavė, didesnė nuodėmė”.

John 19:11 Maori
Ka whakahokia e Ihu, Kahore au tikanga ki ahau, me kahore i homai ki a koe i runga: koia i nui rawa ai te hara o te kaituku i ahau ki a koe.

Johannes 19:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jesus svarte: Du hadde ingen makt over mig hvis det ikke var gitt dig ovenfra; derfor har han som overgav mig til dig, større synd.

Juan 19:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Jesús respondió: Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba; por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado.

Juan 19:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús respondió: "Ninguna autoridad tendrías sobre Mí si no se te hubiera dado de arriba; por eso el que Me entregó a ti tiene mayor pecado."

Juan 19:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

Juan 19:11 Spanish: Reina Valera 1909
Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba: por tanto, el que á ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

Juan 19:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

João 19:11 Bíblia King James Atualizada Português
Ao que Jesus lhe afirmou: “Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior.”

João 19:11 Portugese Bible
Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado; por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.   

Ioan 19:11 Romanian: Cornilescu
,,N'ai avea nicio putere asupra Mea``, i -a răspuns Isus, ,,dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mînile tale, are un mai mare păcat.``

От Иоанна 19:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

От Иоанна 19:11 Russian koi8r
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

John 19:11 Shuar New Testament
Tutai Jesussha Tφmiayi "Yus nuna amaschaitkiuinkia penkΘ tujinkiaintme. Nu asamtai amiin surutka nu ßmin nankaamas tunaarinniuiti."

Johannes 19:11 Swedish (1917)
Jesus svarade honom: »Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.»

Yohana 19:11 Swahili NT
Yesu akamjibu, "Hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama hungepewa na Mungu. Kwa sababu hiyo, yule aliyenikabidhi kwako ana dhambi kubwa zaidi."

Juan 19:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sumagot si Jesus sa kaniya, Anomang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas: kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan.

ยอห์น 19:11 Thai: from KJV
พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่าน เหตุฉะนั้นผู้ที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดบาปมากกว่าท่าน"

Yuhanna 19:11 Turkish
İsa, ‹‹Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı›› diye karşılık verdi. ‹‹Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.››

Йоан 19:11 Ukrainian: NT
Відказав Ісус: Не мав би єси влаети нїякої надо мною, коли б не було тобі дано звиш. Тим, хто видав мене тобі, більший гріх має.

John 19:11 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Ane Alata'ala uma mpowai' -ko kuasa tetu, uma ria hangkedia' kuasa-nu hi Aku'. Jadi', tauna to mpotonu-a hi iko, meliu kabohe jeko' -ra ngkai iko."

Giaêng 19:11 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa.

John 19:10
Top of Page
Top of Page