Revelation 22
Hebrew Bible OT and NT

1ויראני נחל של מים חיים זך מבהיק כעין הקרח יצא מכסא האלהים והשה׃ 2ובתוך רחוב העיר ואל שפת הנחל מזה ומזה עץ חיים עשה פרי שנים עשר כי מדי חדש בחדשו יתן את פריו ועלה העץ לתרופת הגוים׃ 3וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו׃ 4והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם׃ 5ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים׃

6ויאמר אלי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם ויהוה אלהי הנביאים הקדשים שלח את מלאכו להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה׃

7הנני בא מהר אשרי השמר את דברי נבואת הספר הזה׃

8ואני יוחנן הוא הראה אלה ושמעם ויהי כשמעי וכראותי ואפל לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחות לו׃ 9ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשמרים את דברי הספר הזה לאלהים השתחוה׃

10ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד׃ 11החומס יוסיף לחמס והטמא יוסיף להטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש׃

12והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃ 13אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃

14אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃ 15ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃

16אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃

17והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם׃

18מעיד אני בכל השמע דברי נבואת הספר הזה אם יוסיף איש עליהם יוסיף עליו האלהים את המכות הכתובות בספר הזה׃ 19ואם יגרע איש מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלהים את לחקו מעץ החיים ומעיר הקדש הכתובים בספר הזה׃

20המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃

21חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם כל הקדושים אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Revelation 21
Top of Page
Top of Page