תהילים 115
Hebrew Bible OT and NT

1לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃

2למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם׃

3ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה׃

4עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

5פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

6אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃

7ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃

8כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃

9ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

10בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

11יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

12יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן׃

13יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃

14יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם׃

15ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃

16השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃

17לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃

18ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 114
Top of Page
Top of Page