משלי 3
Hebrew Bible OT and NT

1בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

2כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

4ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

5בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

6בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

7אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

8רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

9כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

10וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃

11מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

12כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

13אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

14כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃

15יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃

16ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

17דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃

18עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃

19יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃

20בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃

21בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

22ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

23אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

24אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

25אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

26כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

27אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

28אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

29אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך׃

30אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃

31אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃

32כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃

33מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

34אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃

35כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 2
Top of Page
Top of Page