Matthew 17
Hebrew Bible OT and NT

1ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו ויעלם בדד על הר גבוה׃ 2וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו׃ 3והנה נראו אליהם משה ואליהו מדברים אתו׃ 4ויען פטרוס ויאמר אל ישוע אדני טוב היותנו פה אם תחפץ נעשה נא פה שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃ 5עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃ 6ויהי כשמע התלמידים ויפלו על פניהם וייראו מאד׃ 7ויגש ישוע ויגע בם ויאמר קומו ואל תיראו׃ 8וישאו עיניהם ולא ראו איש בלתי את ישוע לבדו׃

9וברדתם מן ההר צוה ישוע אתם לאמר לא תגידו לאיש את דבר המראה עד אם קם בן האדם מעם המתים׃ 10וישאלהו תלמידיו לאמר למה זה אמרים הסופרים כי אליהו בוא יבוא בראשונה׃ 11ויען ישוע ויאמר אליהם הנה אליהו בא בראשונה והשיב את הכל׃ 12אבל אמר אני לכם כי אליהו כבר בא ולא הכירהו ויעשו בו כרצונם וכן גם בן האדם יענה על ידם׃ 13אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דבר אליהם׃

14ויהי כבואם אל המון העם ויגש אליו איש ויכרע על ברכיו לנגדו׃ 15ויאמר אדני רחם נא על בני כי מכה ירח הוא וחליו רע כי פעמים רבות הוא נפל באש ופעמים רבות אל תוך המים׃ 16ואביא אתו אל תלמידיך ולא יכלו לרפא לו׃ 17ויען ישוע ויאמר הוי דור בלתי מאמין ופתלתל עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אותו אלי הנה׃ 18ויגער בו ישוע ויצא השד ממנו וירפא הנער מן השעה ההיא׃

19ויגשו התלמידים אל ישוע והוא לבדו ויאמרו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו׃ 20ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃ אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃

22ויהי בהתהלכם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן האדם להמסר בידי אנשים׃ 23ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד׃

24ויהי כבואם אל כפר נחום ויגשו אל פטרוס גבי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את מחצית השקל׃ 25ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃ 26ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם כן אפוא הבנים חפשים המה׃ 27אך למען לא נהיה להם למכשול לך אל הים והשלכת אל תוכו חכה ואת הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את פיו תמצא בו אסתירא אותו קח לך ונתת להם בעדי ובעדך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 16
Top of Page
Top of Page