יחזקאל 48
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה שמות השבטים מקצה צפונה אל יד דרך חתלן לבוא חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל יד חמת והיו לו פאת קדים הים דן אחד׃ 2ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה אשר אחד׃ 3ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה נפתלי אחד׃ 4ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד פאת ימה מנשה אחד׃ 5ועל גבול מנשה מפאת קדמה עד פאת ימה אפרים אחד׃ 6ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה ראובן אחד׃ 7ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה יהודה אחד׃

8ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה תהיה התרומה אשר תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה והיה המקדש בתוכו׃ 9התרומה אשר תרימו ליהוה ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים׃

10ולאלה תהיה תרומת הקדש לכהנים צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש יהוה בתוכו׃ 11לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים׃ 12והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים אל גבול הלוים׃ 13והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים׃ 14ולא ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעבור ראשית הארץ כי קדש ליהוה׃

15וחמשת אלפים הנותר ברחב על פני חמשה ועשרים אלף חל הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר בתוכה׃ 16ואלה מדותיה פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים ופאת נגב חמש חמש מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים׃ 17והיה מגרש לעיר צפונה חמשים ומאתים ונגבה חמשים ומאתים וקדימה חמשים ומאתים וימה חמשים ומאתים׃ 18והנותר בארך לעמת תרומת הקדש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדש והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר׃ 19והעבד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל׃ 20כל התרומה חמשה ועשרים אלף בחמשה ועשרים אלף רביעית תרימו את תרומת הקדש אל אחזת העיר׃

21והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני חמשה ועשרים אלף תרומה עד גבול קדימה וימה על פני חמשה ועשרים אלף על גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכה׃ 22ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה בין גבול יהודה ובין גבול בנימן לנשיא יהיה׃

23ויתר השבטים מפאת קדמה עד פאת ימה בנימן אחד׃ 24ועל גבול בנימן מפאת קדימה עד פאת ימה שמעון אחד׃ 25ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה יששכר אחד׃ 26ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה זבולן אחד׃ 27ועל גבול זבולן מפאת קדמה עד פאת ימה גד אחד׃ 28ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על הים הגדול׃ 29זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל ואלה מחלקתם נאם אדני יהוה׃

30ואלה תוצאת העיר מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מדה׃ 31ושערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד׃ 32ואל פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד׃ 33ופאת נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מדה ושערים שלשה שער שמעון אחד שער יששכר אחד שער זבולן אחד׃ 34פאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים שעריהם שלשה שער גד אחד שער אשר אחד שער נפתלי אחד׃ 35סביב שמנה עשר אלף ושם העיר מיום יהוה שמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page