שמות 20
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃

2אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃

3לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃

4לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃ 5לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃ 6ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃

7לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃

8זכור את יום השבת לקדשו׃ 9ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך׃ 10ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃ 11כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃

12כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

13לא תרצח׃

14לא תנאף׃

15לא תגנב׃

16לא תענה ברעך עד שקר׃

17לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃

18וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃ 19ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃ 20ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃ 21ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים׃

22ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם׃ 23לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃

24מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך׃ 25ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃ 26ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 19
Top of Page
Top of Page