קהלת 5
Hebrew Bible OT and NT

1שמר רגליך כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע׃ 2אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים׃ 3כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃

4כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם׃ 5טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם׃ 6אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך׃ 7כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא׃

8אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃ 9ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד׃

10אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃ 11ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו׃ 12מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃

13יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו׃ 14ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃ 15כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃ 16וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח׃ 17גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף׃

18הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו׃ 19גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃ 20כי לא הרבה יזכר את ימי חייו כי האלהים מענה בשמחת לבו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ecclesiastes 4
Top of Page
Top of Page