קהלת 4
Hebrew Bible OT and NT

1ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃ 2ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה׃ 3וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש׃

4וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃ 5הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו׃ 6טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח׃

7ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש׃ 8יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃

9טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃ 10כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃ 11גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃ 12ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

13טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד׃ 14כי מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש׃ 15ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו׃ 16אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו בו כי גם זה הבל ורעיון רוח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ecclesiastes 3
Top of Page
Top of Page