קהלת 6
Hebrew Bible OT and NT

1יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם׃ 2איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה׃ 5גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך׃

7כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא׃ 8כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח׃

10מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃ 11כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם׃ 12כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ecclesiastes 5
Top of Page
Top of Page