דברים 34
Hebrew Bible OT and NT

1ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן׃ 2ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון׃ 3ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער׃ 4ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר׃ 5וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה׃ 6ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה׃ 7ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה׃ 8ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה׃

9ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה׃ 10ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים׃ 11לכל האתות והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו׃ 12ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 33
Top of Page
Top of Page