1 Corinthians 10
Hebrew Bible OT and NT

1ולא אכחד מכם אחי אשר אבותינו היו כלם תחת הענן וכלם עברו בתוך הים׃ 2וכלם נטבלו למשה בענן ובים׃ 3וכלם אכלם מאכל אחד רוחני׃ 4וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא היה המשיח׃ 5אבל ברבם לא רצה האלהים ופגריהם נפלו במדבר׃

6וכל זאת היתה לנו למופת לבלתי התאות לרעה כאשר התאוו גם המה׃ 7ולא תהיו עבדי אלילים כאשר היו מקצתם כמו שכתוב וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק׃ 8ולא נהיה זנים כאשר זנו מקצתם ויפלו ביום אחד שלשה ועשרים אלף איש׃ 9ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃ 10גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃ 11כל זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצי העולמים׃ 12לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃ 13עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃

14על כן חביבי נוסו מעבודת אלילים׃ 15כמו אל נבונים מדבר אנכי ושפטו אתם את אשר אמר׃ 16כוס הברכה אשר אנחנו מברכים הלא היא התחברות דם המשיח והלחם אשר אנחנו בצעים הלא הוא התחברות גוף המשיח׃ 17כי לחם אחד הוא לכן גם נוף אחד אנחנו הרבים באשר לכלנו חלק בלחם האחד׃ 18ראו את ישראל לפי הבשר הלא אכלי הזבחים חברי המזבח המה׃ 19ועתה מה אמר היש ממש באליל אם יש ממש בזבחי אלילים׃ 20אלא את אשר יזבחו הגוים לשדים הם זבחים ולא לאלהים ואני לא אחפץ היתכם חברים לשדים׃ 21לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל שלחן אדנינו וגם אל שלחן השדים׃ 22הנעז להקניא את אדנינו הכי חזקים אנחנו ממנו׃

23הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃ 24איש איש אל יבקש את תועלת עצמו כי אם את תועלת רעהו׃ 25כל הנמכר במקולין אתו תאכלו ואל תחקרו מפני מכשל הלב׃ 26כי ליהוה הארץ ומלואה׃ 27ואם יקרא אתכם איש מאשר אינם מאמינים ותרצו ללכת אליו אכול תאכלו מכל אשר ישימו לפניכם ואל תחקרו מפני מכשול הלב׃ 28ואיש כי יאמר אליכם זה הוא זבח אלילים אל תאכלו בעבור המודיע ומפני מכשול הלב כי ליהוה הארץ ולמואה׃ 29והלב אשר אני אמר לא לבך כי אם לב רעך כי למה זה תשפט חרותי על ידי לב האחר׃ 30ואם אכל אני בתודה למה אהיה מגדף על הדבר אשר אני מודה עליו׃

31לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃ 32ואל תתנו מכשול לא ליהודים ולא ליונים ולא לקהלת אלהים׃ 33כאשר גם אנכי מבקש להיות רצוי לכל בכל ולא אבקש תועלת עצמי כי אם של הרבים למען יושעו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page