Jozuës knyga 19
Lithuanian
1Antrasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Simeono giminės šeimoms; jų žemės buvo Judo paveldėjimo krašte. 2Jie paveldėjo: Beer Šebą, Šemą, Moladą, 3Hacar Šualą, Balą, Ezemą, 4Eltoladą, Betulą, Hormą, 5Ciklagą, Bet Markabotą, Hacar Susą, 6Bet Lebaotą ir Šaruheną; trylika miestų su jų kaimais. 7Ainą, Rimoną, Eterą ir Ašaną; keturis miestus su jų kaimais. 8Be to, ir kaimus, kurie buvo arti šitų miestų; pietuose iki Balat Bero ir Ramato buvo Simeono giminės paveldėjimas. 9Jų paveldėjimas buvo Judo giminės krašte. Judo giminei buvo paskirta daugiau žemės, negu jiems reikėjo, todėl simeonitai gavo savo dalį Judo paveldėjime.

10Trečiasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Zabulono giminei ligi Sarido. 11Jų siena ėjo į vakarus, į Maralą, siekė Dabešetą, toliau­upelio slėnį, esantį Jokneamo rytuose. 12Nuo Sarido siena pasuko į rytus, Kislot Taboro link; iš ten į Daberatą ir toliau į Jafiją. 13Nuo čia ji ėjo rytų link, į Gat Heferą, Et Kaciną, o iš čia­į Rimoną, Nėjos link. 14Šiaurėje siena pasisuko į Hanatoną ir baigėsi Iftach Elio slėnyje. 15Be to, Katatas, Nahalalas, Šimronas, Idala ir Betliejus; iš viso dvylika miestų su jų kaimais 16buvo Zabulono šeimų paveldėjimas.

17Ketvirtasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Isacharo giminės šeimoms. 18Jų žemės apėmė Jezreelį, Kesulotą, Šunemą, 19Hafaraimą, Šioną, Anaharatą, 20Rabitą, Kišjoną, Ebecą, 21Remetą, En Ganimą, En Hadą ir Bet Pacecą. 22Ribos siekė Taborą, Šahacimą, Bet Šemešą ir baigėsi prie Jordano, apimdamos šešiolika miestų su jų kaimais. 23Tai buvo Isacharo giminės šeimų paveldėjimas.

24Penktasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms. 25Jų teritorija apėmė: Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą, 26Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekė Karmelį ir Šihor Libnatą. 27Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeką ir Nejelį, iš čia pasuko į Kabulą, 28Hebroną, Rehobą, Hamoną ir Kaną iki Didžiojo Sidono. 29Toliau siena sukosi į Ramą, pasiekdama sutvirtintąjį Tyro miestą, o iš čia­į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Achzibas, 30Umas, Afekas ir Rehobas; iš viso dvidešimt du miestai su jų kaimais 31buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas.

32Neftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskyrimas. 33Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono link Caananimo, Adamio, Nekebo ir Jabneelio iki Lakumo ir baigėsi Jordanu. 34Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot Taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose, Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose. 35Be to, tvirtovių miestai: Cidimas, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineretas, 36Adama, Rama, Hacoras, 37Kedešas, Edrėjas, En Hacoras, 38Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas; iš viso devyniolika miestų su jų kaimais 39buvo Neftalio giminės šeimų paveldėjimas.

40Dano giminės šeimoms teko burtų keliu septintasis paveldėjimo paskyrimas. 41Jų žemės apėmė Corą, Ir Šemešą, Eštaolą, 42Šaalabiną, Ajaloną, Itlą, 43Eloną, Timną, Ekroną, 44Eltekę, Gibetoną, Baalatą, 45Jehudą, Bene Beraką, Gat Rimoną 46ir Mejarkono bei Rakono plotą ties Jope. 47Dano giminės gautas paveldėjimas buvo per mažas, todėl jie nužygiavę kariavo su Lešemu ir jį užėmė. Gyventojus išžudę, apsigyveno jame. Lešemo pavadinimą pakeitė Danu, pagal savo tėvą Daną. 48Toks buvo Dano giminės šeimų paveldėjimas.

49Taip jie iki galo padalino visą kraštą. Izraelitai davė Nūno sūnui Jozuei paveldėjimą tarp savųjų. 50Viešpačiui įsakius, jie davė jam miestą, kurio jis prašė, Timnat Serachą Efraimo kalnuose. Jis atstatė tą miestą ir apsigyveno jame.

51Kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė ir Izraelio giminių vyresnieji Šilojuje, Viešpaties akivaizdoje, prie Susitikimo palapinės įėjimo burtų keliu paskirstė kraštą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Joshua 18
Top of Page
Top of Page