Pirmoji Kronikø knyga 9
Lithuanian
1Visi izraelitai buvo surašyti giminėmis Izraelio ir Judo karalių knygose. Jie buvo ištremti į Babiloną dėl savo nusikaltimų.

2Pirmieji, apsigyvenę Izraelio miestuose, buvo izraelitai, kunigai, levitai ir šventyklos tarnai. 3Jeruzalėje gyveno dalis Judo, Benjamino, Efraimo ir Manaso giminių palikuonių. 4Judo sūnaus Pereco palikuonys: Amihudas, Utajas, Omris, Imris ir Banis su šeimomis. 5Šilojiečių palikuonys: pirmagimis­Asaja ir jo sūnūs. 6Zeracho palikuonys: Jeuelis ir jų giminės­šeši šimtai devyniasdešimt žmonių. 7Benjaminai: Saluvas­sūnus Mešulamo, sūnaus Hodavijos, sūnaus Hasenuvos. 8Jerohamo sūnus Ibnėja, Michrio sūnaus Uzio sūnus Ela ir Mešulamas­sūnus Šefatijos, sūnaus Reuelio, sūnaus Ibnijos. 9Jų giminės žmonių skaičius buvo devyni šimtai penkiasdešimt šeši. Visi minimi asmenys buvo šeimų vadai.

10Gyvenę Jeruzalėje kunigai: Jedaja, Jehojaribas, Jachinas 11ir Azarija, sūnus Hilkijos, kuris buvo sūnus Mešulamo, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo; jis buvo Dievo namų valdytojas. 12Jerohamo sūnaus Adajos palikuonys buvo Pašhūras, Malkija, Masajas, Adielis, Jachzera, Mešulamas, Mešilemitas ir Imeras. 13Kunigų, kurie buvo giminės šeimų vyresnieji, buvo tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt pajėgių vyrų šventyklos tarnybai.

14Levitai: Šemajas­sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijo iš merarių; 15Bakbakaras, Herešas bei Galalas ir Matanija­sūnus Michėjo, sūnaus Zichrio, sūnaus Asafo; 16Abdija­sūnus Semajos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno, ir Elkanos sūnaus Asos sūnus Berechija, kuris gyveno netofiečių kaimuose.

17Vartininkai buvo Šalumas, Akubas, Talmonas, Ahimanas ir jų broliai. Šalumas buvo jų viršininkas. 18Jie ėjo sargybą karaliaus vartų rytų pusėje. Šie levitai buvo vartų sargai. 19Šalumas­sūnus Korės, sūnus Ebjasafo, sūnus Koracho, ir jo broliai iš jo tėvo namų, korachai, buvo Viešpaties palapinės durų sargai. Jų tėvai ėjo sargų pareigas prie Viešpaties palapinės įėjimo. 20Eleazaro sūnus Finehasas anksčiau buvo jų viršininkas; Viešpats buvo su juo. 21Mešelemijos sūnus Zacharija buvo sargas prie Susitikimo palapinės įėjimo. 22Durų sargų buvo du šimtai dvylika. Jie buvo įtraukti į giminių sąrašus savo vietovėse. Juos paskyrė toms pareigoms Dovydas ir regėtojas Samuelis, nes jais pasitikėjo. 23Jie ir jų sūnūs buvo įpareigoti eiti sargybą prie Viešpaties palapinės. 24Sargyba budėdavo visose keturiose palapinės pusėse: rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. 25Jų broliai, gyvenantieji kaimuose, kas septintą dieną privalėjo juos pakeisti ir septynias dienas eiti tas pareigas. 26Keturi vyresnieji vartininkai buvo levitai. Jie buvo paskirti toms pareigoms ir atsakingi už Dievo namų patalpas bei turtus. 27Jų pareiga buvo kas naktį eiti sargybą prie Dievo namų, o rytą juos atidaryti.

28Kai kuriems iš jų buvo pavesta tvarkyti tarnavimo reikmenis. Jie tikrindavo juos įnešant ir išnešant. 29Kiti iš jų buvo paskirti prižiūrėti daiktams, visiems šventyklos reikmenims: smulkiems miltams, vynui, aliejui, smilkalams ir kvepalams. 30Kunigų pareigos buvo paruošti kvepalų mišinį. 31Levitas Matitija, Šalumo pirmagimis, korachas, prižiūrėjo kepimą. 32Kai kuriems Kehato giminės levitams buvo pavesta rūpintis padėtine duona, ją paruošti sabatui.

33Kai kurie giesmininkai, levitų šeimų vadai, buvo laisvi nuo kitų pareigų. Jie gyveno prie šventyklos, nes dieną ir naktį jie turėjo tarnauti. 34Šitie buvo savo kartos levitų šeimų vyriausieji ir gyveno Jeruzalėje.

35Gibeone gyveno Gibeono tėvas Jejelis, kurio žmona buvo vardu Maaka. 36Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti­Cūras, Kišas, Baalas, Neras, Nadabas, 37Gedoras, Achjojas, Zacharija ir Miklotas. 38Miklotas buvo Šimamo tėvas; jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje. 39Neras buvo Kišo tėvas, Kišas­ Sauliaus, Saulius­Jehonatano, Malkišuvos, Abinadabo ir Ešbaalo tėvas. 40Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalas buvo Michėjo tėvas. 41Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas. 42Ahazas buvo Jaros tėvas, Jara­ Alemeto, Azmaveto ir Zimrio, Zimris­Mocos, 43o Moca­Binėjos. Jo sūnus buvo Refaja, jo sūnus­Eleasa, jo sūnus­Azelis. 44Azelis turėjo šešis sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šeariją, Abdiją ir Hananą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page