Timotejam 1 4
Latvian New Testament
1Bet gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievienosies maldu gariem un ļauno garu mācībām. (2.Tim.3,1; 2.Pēt.3,3) 2Tie runā melus liekuļodami, un viņu sirdsapziņa ar dedzekli iezīmēta. 3Tie aizliedz doties laulībā un lietot barību, ko Dievs radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji to pieņemtu pateicībā. 4Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko pateicībā pieņemam, 5Jo tas Dieva vārdā un lūgšanā tiek svētīts.

6Tā mācīdams brāļus, tu būsi labs Jēzus Kristus kalps, kas uzaudzināts ticības vārdos un labā mācībā, ko tu esi sasniedzis. 7Turpretim aplamas vecu sievu pasakas noraidi, bet pats vingrinies dievbijībā! 8Jo miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbijība derīga visam, jo tā ietver tagadējās un nākošās dzīves apsolījumus. 9Tas ir patiess un atzīšanas cienīgs vārds. 10Jo tāpēc mēs arī pūlamies un tiekam pulgoti, ka ceram uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, bet sevišķi ticīgo Pestītājs.

11To pavēli un māci! 12Neviens lai nenicina tavu jaunību; bet tu esi paraugs ticīgajiem vārdos, darbos, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. 13Kamēr es nāku, veltī sevi lasīšanai, pamudināšanai un mācīšanai! 14Neesi nolaidīgs žēlastībā, kas tevi ir un kas tev dota saskaņā ar pravietojumu, prezbiteriem rokas uzliekot! 15Par to pārdomā, pie tā paliec, lai tavas sekmes būtu visiem skaidras! 16Esi nomodā par sevi un par mācību, turies pie tās! Jo tu, tā darīdams, izglābsi pats sevi un tos, kas tevi klausās.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page