1 Mózes 10
Hungarian: Karoli
1Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

2Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 3A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah. 4Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. 5Ezekbõl váltak ki a szigetlakó népek az õ országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán. 7Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. 8Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. 9Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród. 10Az õ birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén. 11E földrõl ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. 12És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. 13Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot. 14Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

15Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét, és Khétet. 16Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust. 17Khivveust, Harkeust, és Szineust. 18Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei. 19Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig. 20Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

21Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala. 22Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. 23Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más. 24Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert. 25Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán. 26Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot. 27Hadórámot, Úzált és Dikláth. 28Obált, Abimáélt és Sébát. 29Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai. 30És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig. 31Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

32Ezek a Noé fiainak családjai az õ nemzetségeik szerint, az õ népeik között, és ezektõl szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page