ὑστέρημα
Englishman's Concordance
ὑστέρημα (hysterēma) — 5 Occurrences

1 Corinthians 16:17 N-ANS
GRK: τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
NAS: they have supplied what was lacking on your part.
KJV: for that which was lacking on your part
INT: your deficiency these filled up

2 Corinthians 8:14 N-ANS
GRK: τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα καὶ
NAS: your abundance [being a] [supply] for their need, so
KJV: their want, that
INT: the of those need that also

2 Corinthians 8:14 N-ANS
GRK: τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως γένηται
KJV: your want: that
INT: this of you need so that there should be

2 Corinthians 11:9 N-ANS
GRK: τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν
NAS: they fully supplied my need, and in everything
KJV: for that which was lacking to me
INT: indeed [the] need of me completely filled up

Philippians 2:30 N-ANS
GRK: τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός
NAS: to complete what was deficient in your service
KJV: supply your lack of service toward
INT: the of you lack of the toward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page