ὑστερήματα
Englishman's Concordance
ὑστερήματα (hysterēmata) — 3 Occurrences

2 Corinthians 9:12 N-ANP
GRK: προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων
NAS: fully supplying the needs of the saints,
KJV: supplieth the want of the saints,
INT: completely filling up the needs of the saints

Colossians 1:24 N-ANP
GRK: ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων
NAS: up what is lacking in Christ's
KJV: fill up that which is behind of the afflictions
INT: I am filling up that which is lacking of the tribulations

1 Thessalonians 3:10 N-ANP
GRK: καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως
NAS: and may complete what is lacking in your faith?
KJV: might perfect that which is lacking in your
INT: to supply the things lacking in [the] faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page