ὑστερουμένῳ
Englishman's Concordance
ὑστερουμένῳ (hysteroumenō) — 1 Occurrence

1 Corinthians 12:24 V-PPM/P-DMS
GRK: σῶμα τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς
NAS: honor to that [member] which lacked,
KJV: honour to that [part] which lacked:
INT: body to [parts] that being deficient more abundant having given

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page