τύπον
Englishman's Concordance
τύπον (typon) — 10 Occurrences

John 20:25 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων
NAS: in His hands the imprint of the nails,
KJV: his hands the print of the nails, and
INT: of him the mark of the nails

John 20:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων
KJV: into the print of the nails,
INT: into the mark of the nails

Acts 7:44 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει
NAS: it according to the pattern which
KJV: according to the fashion that
INT: according to the model which he had seen

Acts 23:25 N-AMS
GRK: ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον
NAS: having this form:
KJV: after this manner:
INT: having the form this

Romans 6:17 N-AMS
GRK: ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
NAS: from the heart to that form of teaching
KJV: the heart that form of doctrine
INT: which you were entrusted a form of teaching

Philippians 3:17 N-AMS
GRK: καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
NAS: according to the pattern you have
KJV: ye have us for an ensample.
INT: as you have [for] a pattern us

1 Thessalonians 1:7 N-AMS
GRK: γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς
NAS: that you became an example to all
KJV: were ensamples to all
INT: became you an example to all those

2 Thessalonians 3:9 N-AMS
GRK: ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
NAS: ourselves as a model for you, so
KJV: make ourselves an ensample unto you to
INT: that ourselves an example we might give to you

Titus 2:7 N-AMS
GRK: σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
NAS: yourself to be an example of good
KJV: thyself a pattern of good
INT: yourself holding forth a pattern of good works

Hebrews 8:5 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα
NAS: ACCORDING TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN
KJV: according to the pattern shewed
INT: according to the pattern having been shown

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page