τύπτοντες
Englishman's Concordance
τύπτοντες (typtontes) — 3 Occurrences

Luke 23:48 V-PPA-NMP
GRK: τὰ γενόμενα τύπτοντες τὰ στήθη
NAS: [began] to return, beating their breasts.
KJV: the things which were done, smote their
INT: the things which had taken place beating the breasts

Acts 21:32 V-PPA-NMP
GRK: στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον
NAS: they stopped beating Paul.
KJV: they left beating of Paul.
INT: soldiers they ceased beating Paul

1 Corinthians 8:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν
NAS: the brethren and wounding their conscience
KJV: the brethren, and wound their weak
INT: brothers and wounding their

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page