ἔτυπτον
Englishman's Concordance
ἔτυπτον (etypton) — 4 Occurrences

Matthew 27:30 V-IIA-3P
GRK: κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν
NAS: the reed and [began] to beat Him on the head.
KJV: the reed, and smote him on
INT: reed and struck [him] on the

Mark 15:19 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν
NAS: They kept beating His head
KJV: And they smote him on the head
INT: And they struck his

Luke 22:64 V-IIA-3P
GRK: περικαλύψαντες αὐτὸν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ
KJV: him, they struck him
INT: having concealed up him they were striking his

Acts 18:17 V-IIA-3P
GRK: τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: the leader of the synagogue, and [began] beating him in front
KJV: the chief ruler of the synagogue, and beat [him] before
INT: the ruler of the synagogue they beat [him] before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page