θερμαινόμενος
Englishman's Concordance
θερμαινόμενος (thermainomenos) — 3 Occurrences

Mark 14:54 V-PPM-NMS
GRK: ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ
NAS: with the officers and warming himself at the fire.
KJV: and warmed himself at
INT: officers and warming himself at the

John 18:18 V-PPM-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: with them, standing and warming himself.
KJV: them, and warmed himself.
INT: standing and warming himself

John 18:25 V-PPM-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος εἶπον οὖν
NAS: was standing and warming himself. So
KJV: and warmed himself. They said
INT: standing and warming himself They said therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page